Четвер, 28.09.2023, 14:54                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Документознавство та інформаційна діяльність

 1. Адамьянц Т.З. Социальные коммуникации: Учебное пособие для вузов [Електронний ресурс] / Т.З. Адамьянц. – «Высшее образование» (гриф). – М.: Дрофа. 2009. – 204 с. – Режим доступу: http://www.isras.ru/publ.html?id=1402

 2. Асеев Г. Г.  Электронный документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Асеев. – К. : Кондор, 2007. – 500 с. – Режим доступу : http://rivneosvita.org.ua/method_kabinet/biblioteka.php/Книги%20/Г.Г.Асеев.%20Электронный%20документооборот

 3. Баканова Н.Б. Информационные технологии в документационном обеспечении управления : учеб. пособие. Часть 1 [Електронний ресурс] / Н.Б. Баканова и др. (сост.) - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 193 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/bakanova_n_b_i_dr_sost_informacionnye_tehnologii_v_dokumenta.pdf

 4. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство : навч. посібник для вузів [Електронний ресурс] /  В.В. Бездрабко. – К.:Четверта хвиля,—2006.—208 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/bezdrabko_v_v_upravlinske_dokumentoznavstvo.pdf

 5. Бибик С.П. Ділові документи та правові папери [Електронний ресурс] / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. – Харків: Фоліо, 2005. — 493 с. — (Б-ка державної мови). – Режим доступу: http://books.dokladno.com/text.php?f=Bybyk_Siuta_Dilovi_dokumenty_ta_pravovi_papery_2005_OCR&p=0

 6. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.П. Буйницька.  –– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072029374/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_ta_tehnichni_zasobi_navchannya

 7. Варенко В.М. Референтна справа : навч. посібник [Електронний ресурс] /  В.М. Варенко - К: Кондор, 2008. - 212 c. – Режим доступу: http://info-library.com/book/18_Referentna_sprava.html

 8. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: навч. посіб. / В. М. Варенко. –К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/IAD.pdf

 9. Варенко В. М. Системний аналіз інформаційних процесів: навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. Дорошенко, Ю. Б. Смольніков, В. О. Юрченко. – К.: Університет “Україна”, 2013. – 203 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/SA.pdf

 10. Власова Г.В., Лутовинова В.І., Титова Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посібник [Електронний ресурс] /  Г.В. Власова, В.І. Лутовинова, Л.І. Титова – К.: ДАКККіМ, 2006. – 290 с. – Режим доступу: http://infstudy.at.ua/load/navchalni_posibniki/vlasova_g_v_lutovinova_v_i_titova_l_i_analitiko_sintetichna_pererobka_informaciji_navchalnij_posibnik_k_dakkkim_2006_290_s/2-1-0-10

 11. Демчина, Л. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Л. І. Демчина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 121 с. – Режим доступу: http://chitalnya.nung.edu.ua/dokumentalno-informaciyni-komunikaciyi.html-1

 12. Ділова українська мова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1973042038349/dokumentoznavstvo/dilova_ukrayinska_mova. – Назва з екрану.

 13. Дячук Т.М. Ділова українська мова : навч. посібник  [Електронний ресурс] / Т.М. Дячук, В.М. Варенко. – Київ: НАУ, 2011. – 244 с. – Режим доступу: http://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/14731

 14. Захарова І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник [Електронний ресурс] /  І. В. Захарова, Л.Я. Філіпова.  – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 336 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1605061653903/informatika/osnovi_informatsiyno-analitichnoyi_diyalnosti

 15. Захарова В.І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] / В.І. Захарова Л.Я. , Філіпова. –  К.: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/zaharova_v_i_filipova_l_ya_osnovi_informaciinoanalitichnoi_d.pdf

 16. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів: навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 264 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/ukr_ta_zarub_kultura_Slovnik_Zotov.pdf

 17. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посібник [Електронний ресурс] / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 360 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/ivanova_t_v_piddubna_l_p_dilovodstvo_v_organah_derzhavnogo_u.pdf

 18. Карпенко О. О.  Сучасне діловодство [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.О. Карпенко,  М.М. Матліна – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 75  с. –  Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEAQFjAFahUKEwjJtunomdjHAhWJGCwKHS16ADU&url=http://faculty7.khai.edu/uploads/editor/9/3014/sitepage_56/files/ПосібникДіловодство

 19. Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис : навч. посіб. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с. - Електронне видання. – Режим доступу: http://www.studgorodok.khai.edu/ru/library/analitiko-sintetichna-pererobka-dokumentnoyi-informatsiyi-bibliografichnii-opis.html

 20. Кабашов С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : учеб. пособие [Електронний ресурс] / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. — М. : Флинта : Наука, 2009. — 296 с. – Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/17840/6b7e7a2d3a53ca1581138876cdb19146.pdf?sequence=1

 21. Кацавець Г.М. Мова ділових паперів [Електронний ресурс] / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар : підручник. – К. : Алерта. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072034112/dokumentoznavstvo/mova_dilovih_paperiv. – Назва з екрану.

 22. Керування документаційними процесами : навч. посібник [Електронний ресурс] / М. В. Комова, А. М. Пелещишин, Т. М. Білущак. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 188 с. – (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація»; вип. 2). – ISBN 978-617-607-494-6. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/komova_m_v_ta_in_keruvannya_dokumentaciinimi_procesami.pdf

 23. Кислюк К.В. Спеціальне документознавство [Електронний ресурс] / К.В. Кислюк. – Х. : Кондор. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/72–spetsalne–dokumentoznavstvo–kislyuk–kv.html. – Назва з екрану.

 24. Комова М.В. Документознавство [Електронний ресурс] / М. В. Комова. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 296 с. – Режим доступу : http://vk.com/doc131767199_265878047hash=51ffe517943f72ed9d&dl=a66200442ad59c3452

 25. Корбутяк В.І. Документне забезпечення діяльності організації : навч. посібник [Електронний ресурс] / В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова, О.О. Бутник. – Рівне : НУВГП, 2013. – 149 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/korbutyak_v_i_tolchanova_z_o_butnik_o_o_dokumentne_zabezpech.pdf

 26. Кузьменко Б.В. Організаційно-правові та програмно-технічні засоби забезпечення інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / Б.В. Кузьменко. – Режим доступу: http://dilovod.com.ua/load/elektronna_biblioteka/kuzmenko_b_v_organizacijno_pravovi_ta_programno_tekhnichni_zasobi_zabezpechennja_informacijnoji_bezpeki/1-1-0-44

 27. Кузнецов М. Учебник по информационно-аналитической работе информация сбор, защита, анализ [Електронний ресурс] / М. Кузнецов. – ООО Изд. Яуза, 2001. – Режим доступу: http://royallib.com/book/kuznetsov_igor/informatsiya_sbor_zashchita_analiz_uchebnik_po_informatsionno_analiticheskoy_rabote.html

 28. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : підручник [Електронний ресурс] / Н.Н. Кушнаренко. - 8-ме вид., стер. - К.: Знання, 2008. - 459 c. – (Высшее образование ХХІ века). – Режим доступу: https://app.box.com/s/u9pdv3d136bs53mt4yh5kh4wc537c6l5

 29. Кушнаренко H.М. Наукова обробка документів: підручник. [Електронний ресурс] / H.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. – Режим доступу: http://vilkovo.at.ua/naukova_obrobka_dokumentiv.pdf

 30. Лісіна С.О. Документні ресурси : навч. посібник [Електронний ресурс] / С.О. Лісіна. – Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 240 с. – (Сер. Інформація. Комунікація. Документація; вип. 1). – Режим доступу:http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/lisina_s_o_dokumentni_resursi.pdf

 31. Ломачинська І.М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій : навч. посіб. [Електронний ресурс] / І.М. Ломачинська, Ю.П. Якимюк, Л.В. Ломачинська; за ред. І.М. Ломачинської. – 3-тє вид. перероб і доп.– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с. – Режим доступу: http://www.cul.com.ua/preview/docin.pdf

 32. Матвієнко О.В. Основи менеджменту інформаційних систем : навч. посібник [Електронний ресурс] / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. -К.:Центр навчальної літератури, 2005.- 176 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/matvienko_o_v_civin_m_n_osnovi_menedzhmentu_informaciinih_si.pdf

 33. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційне забезпечення державного управління : навч. посібник [Електронний ресурс] / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін.- К.: Центр учбової літератури. – 2010. – 152 с. – Режим доступу: http://infstudy.at.ua/load/navchalni_posibniki/matvienko_o_v_civin_m_n_informacijne_zabezpechennja_derzhavnogo_upravlinnja_navch_posibnik_k_centr_uchbovoji_literaturi_2010_152_s/2-1-0-1

 34. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін.- К.: Центр учбової літератури. – 2008. - 112 с. – Режим доступу: http://www.kul-lib.narod.ru/bibl.files/Teach/Teachposibnuk.pdf

 35. Мацюк З.О.  Українська мова професійного спілкування [Електронний ресурс] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1435072247592/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_profesiynogo_spilkuvannya. – Назва з екрану.

 36. Палеха Ю.І. Загальне документознавство [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Ліра–К, 2009. – 434 с. : іл. : Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/zagalne–dokumentoznavstvo.html

 37. Палеха Ю.І. Загальне діловодство [Електронний ресурс] / Ю.І. Палеха. – Режим доступу:http://pidruchniki.com/1584072060524/dokumentoznavstvo/zagalne_dilovo  dstvo. – Назва з екрану.

 38. Пальм Н. Д. Історія української культури : навч. посібник [Електронний ресурс] / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 296 с. (Укр. мов.) – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_668_35127676.pdf

 39. Пентилюк М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посібник [Електронний ресурс] / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/Dilove_spilkuvannia_Panteluk2011.pdf

 40. Подобед О.В. Применение информационных и офисных технологий в современном делопроизводстве : учеб.-метод. пособие [Електронний ресурс] / О.В. Подобед, Д.Г. Подобед. — СПб.: СПб ГТУРП, 2012. — 48 с. – Режим доступу: http://nizrp.narod.ru/offictechn.pdf

 41. Сельченкова С.В. Діловодство [Електронний ресурс] : практ. посібник / С.В. Сельченкова. – К. : Інкунабула, 2009. – 480 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072056439/dokumentoznavstvo/dilovodstvo

 42. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем [Електронний ресурс] / В.Ф. Ситник та ін. – Режим доступу : filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/osnovy_inf_sistem_sitnik.rar

 43. Скібіцька Л. I. Діловодство : навч. посібник [Електронний ресурс] / Уклад. Л.І. Скібіцька. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/Dilovodstvo_Skibickaya.pdf

 44. Струтинська О.В. Інформаційні системи та мережеві технології [Електронний ресурс] / О.В. Струтинська – К.: Університет "Україна", 2008. - 211с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/strutinska_o_v_informaciini_sistemi_ta_merezhevi_tehnologii.pdf

 45. Соляник, А. А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А. А. Соляник. - Харків : ХДАК, 2000. - 112 с. – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/dokumentnii-potoki-ta-masivi.html

 46.  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням  [Електронний ресурс] : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта.– Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072040598/dokumentoznavstvo/ukrayinska_mova_za_profesiynim_spryamuvannyam.  – Назва з екрану.

 47. Швецова-Водка Г.М Документознавство  [Електронний ресурс]  : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с. – Режим доступу: https://app.box.com/s/v0696qtp470205mgf0ayg8jg64pei3ys

 48. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа [Електронний ресурс] : навч. посібник  /  Г.М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. ін-т культури. –  К. : Кн. палата України, 1998. –  78 с.  –   Режим доступу: https://app.box.com/s/8dmlf5aye0e8hcrup2lj71us1i15rcn9

 49. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г.Н. Швецова-Водка. — М. : Рыбари ; К. : Знания, 2009. — 487 с. –   Режим доступу: https://app.box.com/s/aurkuwi2eksl6h66evkaev6pgkf95tzx

 50. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2004. – 307 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/xf3huttgc2rkpzs0sv6lyhzfarq2fczw

 51. Якібчук, М. В. Редагування спецдокументації : конспект лекцій / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 172 с. – Режим доступу: http://chitalnya.nung.edu.ua/redaguvannya-specdokumentaciyi.html

 52. Яковенко Л.В. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки [Електронний ресурс] / Яковенко Л.В. – 2013. – 71 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/documentoznav/Yakovenro_Dilivodstvo_s_prim_komp.pdf

 53.  

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика