Вівторок, 21.03.2023, 17:20                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

На допомогу аспірантам юристам

Монографії
 • Азми Д.М. Система права и ее строение: методологические подходы и решения / Д. М. Азми . - Юстицинформ, 2014, - 392с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1535565/
 • Багрій В. І. Впровадження правової реформи в Україні. Етап перший: формування ідеології правової реформи : дослідження / В.І. Багрій. - Київ, 2013р. - 100 арк. — Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1677430/
 • Бочаров Д. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми : проблемні лекції [Електронний ресурс] / Д. Бочаров. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. — 73 с. — укp. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/178749/
 • Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права : монография / Д.А. Керимов. - Аванта+, 2001. - 559 с.- Режим доступу: http://vipbook.info/nauka-i-ucheba/pravo/118182-metodologiya-prava-predmet-funkcii-problemy-filosofii-prava.html
 • Нормы права : теоретико-правовое исследование : монография / под ред. Т. В. Губаевой ,А. В. Краснова. — М.: РАП, 2014. — 164 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1739713/
 • Оборотов І. Г. Темпоральні грані права : монографія / І. Г. Оборотов. - Миколаїв : ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. - 230 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/692185/
 • Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н.М.Пархоменко . — К.: Юридична думка, 2008. — 336 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1558730/
 • Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2013. – 440 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1664411/
 • Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка / упоряд. : О. В. Петришин, С. В. Шевчук, О. Р. Дашковська та ін. ; відп. за вип. О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 272 с. (на укр. и рус. языках) - Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1055502/
 • Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки : монография / Н. Н. Тарасов . - Екатеринбург: изд-во Гуманитарного Университета, 2001. - 265 с. — Режим доступа : https://app.box.com/s/2pruuyojcmxq4uipgl0nzjrt17wszxs1
   

Навчальна ресурси

Теорія і практика права, юридична кампаративістика

 1. Бабкіна О.В., Волинка К.Г. Теорія держави і права у схемах і визначеннях : навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. — К.: МАУП, 2004. – 144 с. - Режим доступу : http://archive.is/Azo8O#selection-611.1-611.72

 2. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права : навч. посібник / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна. — Режим доступа : http://libfree.com/193416345-pravoteoriya_derzhavi_i_prava__vedyernikov_yua.html

 3. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. Посіб. / К. Г. Волинка. - К.: МАУП, 2003. - 240 с. - Режим доступу : http://moskalik.at.ua/pravo/PR3_10.pdf

 4. Давид Р. Основные правовые системы современности. / Р. Давид. - пер. с фр. В.А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 400 с. - Режим доступа: http://royallib.com/book/rene_david/osnovnie_pravovie_sistemi_sovremennosti.html

 5. Дахно І.І. Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 234 с. - Режим доступа : http://culonline.com.ua/Books/Pravo_evrop_soyza_anl_ykr_ros_glosariy-Dahno.pdf#toolbar=0

 6. Дусан Р. Н. Основні правові системи сучасності : навч. посібник / Р. Н. Дусан. - 2011. - 200 с. - Режим доступу : http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/sravnitelnoe-pravovedenie/6847-osnovni-pravovi-sistemi-suchasnosti

 7. История и методология юридической науки : учеб. пособие / Н.Ф. Ковкель , Е.Н. Селютина , В.А Холодов. - Орёл: ОФ РАНХиГС, 2015. - 176 с. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/1807334/

 8. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу / В. Кернз. — Режим доступа : http://libfree.com/183924033-pravovstup_do_prava_yevropeyskogo_soyuzu__kernz_v.html

 9. Кириченко В.М. Теорія держави і права / В.М.Кириченко, О.М.Куракін. — Режим доступа : http://libfree.com/114893681-pravoteoriya_derzhavi_i_prava__kirichenko_vm.html

 10. Комарова А.И. История и методология юридических наук: учебное пособие. - М.: Московский университет «им. С.Ю. Витте», 2015. – 207 с. - Режим доступа :

 11. https://app.box.com/s/iskl9eyz49zk8uy2y9g2sgqkc816arv9

 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: елементарний курс. - 2-е вид. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с. - Режим доступу : http://studies.in.ua/krestovska-nm-teorja-derzhavi-prava.html

 13. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – М.: Статут, 2010. – 429 с. - Режим доступа : https://app.box.com/s/6brny52zjy8kk5uzz15lkdfevjsarjr0

 14. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навч. посібник. / В. С. Макарчук ; вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.- 616 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/kfx98v4poecmzt2ewpnrlba3a5uy5d6e

 15. Музиченко П.П. Історія держави і права України / П.П. Музиченко . — Режим доступа : http://libfree.com/171636405-pravoistoriya_derzhavi_i_prava_ukrayini__muzichenko_pp.html

 16. Олійник А. Ю. Правознавство / А. Ю. Олійник — Режим доступа : http://libfree.com/159514404-pravopravoznavstvo__oliynik_ayu.html

 17. Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права : навч. посібник / А. Ю. Олійник. - К.: Центр учбової літератури, 2015. – 200 с. - Режим доступу : ​https://app.box.com/s/4mpj2pye07c5bn47serye9orxonevbfi

 18. Орленко В. І. Історія держави і права зарубіжних країн: посіб. для підготов. до іспитів /В. І. Орленко, В. В. Орленко. -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 244 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/o1yqmeryh3xf6r1k5rx9dv802wsu2wnv

 19. Ортинський В. Л. Основи права / В. Л. Ортинський. - 2005. - Режим доступа : http://readbookz.com/books/182.html

 20. Павлова, Н. Г. Сравнительное правоведение (для магистров): учеб.-метод. пособие / Н. Г. Павлова. - М.: РУДН, 2013. - Режим доступа : https://app.box.com/s/pe5t4is6u41ny01whp9qpc1elbx384l2

 21. Погребной И.М. Теория права : учеб. Пособие / И.М.Погребной : 3-е изд., испр. и доп. – Харьков: Основа, 2003. – 128 с. - Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/522047/

 22. Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук'янов. - X.: Право, 2003. - 274 с. - Режим доступу : http://bib.getenjoyment.net/porivnyalne-pravoznavstvo-pidruchnik-dlya.html

 23. Процесуальна документація: навч. посібник / П. М. Павлик , Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. — К., 2007. — Режим доступу : https://app.box.com/s/00cpbmtpm72hi0q6ju05akg8clin6ebp

 24. Харитонова О. І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи.-Посібник. – Харків: ПОВ «Одісей», 2002. - Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/130908/

 25. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. 2-ге видання : навч. Посіб. / М. В. Кордон. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 172 с.  https://app.box.com/s/fquoh1644uu0thc67pzm9jgei09xgf5h

 26. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І. Дзвінчука. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 464 с.- Режим доступу: https://app.box.com/s/2k0s7n153vhy6cz4qh4puc3m6blt4apf

 


Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності

 1. Правовая информатика. Информатизация юридической деятельности: учеб. пособие / Е. Е. Антонова, Ю. В. Волков, П. У. Кузнецов, Ю. Н. Соколов, М. И. Паршуков : под общей ред. проф. П. У. Кузнецова. – Екатеринбург: УрГЮА, 2008. - 58 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1805832/

 2. Правова інформатика : підручник / М.Я.Швець , В.М.Фурашев та ін. ; за ред. Тацій В.Я. та ін. - У 2-х т. Т. 1. — К.: Парлам. вид-во, 2004. — 416 с.— Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/228398/

 3.  Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності / О. О. Денісова. - 2004. — Режим доступу : http://readbookz.com/books/218.html

 4. Інформаційні технології в юридичній діяльності: базовий курс : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Співаковський, М. І. Шерман, В. М. Стратонов, В. В. Лапінський. – Херсон: ХДУ, 2012. – 219 с.— Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/1235954/

 5. Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие / С. А. Баранов, Ю. Э. Голодков, В. И. Демаков, Е. Ю. Ларионова, Е. Е. Кургалеева. — Иркутск: ВСИ МВД России, 2015. — 200 с.— Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1883961/

 6. Информационные технологии в юриспруденции : учеб. пособие / Е.В. Бурцева, А. В. Селезнёв, В. Н. Чернышов. — Тамбов : ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. — 104 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1334128/

 7. Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие / М. М. Геращенко , Е. А. Печёнкина ,В. Н. Храпов . - Ч. 2. - Новосибирск: СибАГС, 2012. - 191 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1913636/

 8. Информационные технологии в юридической деятельности : учеб. пособие / И. И. Гребенюк, И. А. Гладышева. - Н.Новгород: НИМБ, 2013. - 249 с. — Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1918164/

 9. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник / под общ. ред П. У. Кузнецова ; изд. 3-е. — Режим доступа : http://stud.com.ua/34510/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_v_yuridichniy_diyalnosti

 

Професійна етика

 • Етика ділового спілкування : навч. посібник  / Гриценко Т. Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна Л.П; за ред Т.Б. Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф. Мельничук — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/ypj2kx6193iwdat62pe0oaxucavplj0x

 • Кобликов А.С. Юридическая этика : учебник для вузов. / А.С. Кобликов ; 2-е изд., изм. - М.: Норма, 2004. — 176 с.  — Режим доступа : http://www.pravo.vuzlib.su/book_z309_22.html

 • http://www.alleng.ru/d/jur/jur559.htm

 • Прикладна етика : навч. посіб./ Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста , О. Д. Рихліцька та ін. ; за наук. ред. Панченко В. І. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 392 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/qw0n8njiw7zbs4uhwcycvp5dc5cel97k

 • Тофтул М.Г. Етика. — Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/196-etika-toftul-mg.htm


Педагогіка вищої школи


Мова наукового спілкування

 • Быков С.В. Психотехника для юристов : учеб. пособие / С.В.Быков ; под ред. В.А Якушина. - Тольятти : Волжский университет им. В.Н.Татищева. - 2002. - 83 с. - Режим доступа : https://app.box.com/s/yocp4rizl9pgqytwryq99574ipdqoo8e

 

 • Морозов И.Ю. Основы речи юриста: хрестоматия / И.Ю.Морозов. Книга I. – Омск: Прогресс, 2005.— Режим доступа : https://app.box.com/s/feh9owu80msrqvpu5pyfk75k6yvlmy47

 • Морозов И.Ю. Основы речи юриста: хрестоматия / И.Ю.Морозов. Книга II. – Омск: Прогресс, 2005. – (Учебно-методический комплекс). – 390 с. — Режим доступа : https://app.box.com/s/tvzokqs2qj5i3oxt8c6juo9q2cxk31fp

 

 • Бородина Д.С. Английский язык для аспирантов : учеб. пособие / Д.С. Бородина. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 408 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/2tfonjgdbl7alyp9ss1k6o3dnydbxnvr

 • Кацавець Р.С. Мова у професії юриста : підручник. / Р.С. Кацавець; 2ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/54pq8650s2p7dzcu0abjs0z8y2ch8d1k

 • Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посібник з алґоритмічними приписами. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 392 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/nf88b1e4ez6b96av1n4fhifbz9ep3awk

 • Практикум з української мови за професійним спрямування для юристів : навч. посіб. / І.В. Зайцева, О.П. Калита, Г.В. Скуратівська, А.К. Павлова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2014.– 396 с.- Режим доступу : https://app.box.com/s/6jlpzqv8psq51qa1anzbc3tolfomv3he

 

Методологія наукових досліджень

 • Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо- вої літератури, 2011. – 144 с. - Режим доступу: https://app.box.com/s/lys1z6nj5wb9k9xkf3ccefp2ad6wyivl

 • Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. - Режим доступу : http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf

 • Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 106 с.- Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/2399374/

 • Рассолов И.М. Интернет-право / И.М. Рассолов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 143 с. - Режим доступу : http://padabum.com/d.php?id=50923

 • Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с. - Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/9021/1/Metodologiya_naukovo-pedagogichnikh_doslidzhen.pdf

 • Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Г.С. Цехмістрова. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. - 240 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/38lttdrqhuyd40wrycgi12ah4pz54fyr

 • Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с. - Режим доступу : http://library.dnu.dp.ua/Metodichki/metodologiyi_organizacija.pdf

 • Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко , Н.М. Кушнаренко . — 6-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 310 с. - Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/NEW/SheykoOrg.pdf

 • Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. - Режим доступу : http://ism-lnu.podia.com.ua/wp-content/vidannia/pidr/metod_nauk_dosl.pdfКомерціалізація результатів наукових досліджень
 

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика