Четвер, 28.09.2023, 13:52                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

На допомогу аспірантам політологам

Навчальні видання
 
 1. Боришполец К.П. Методы политических исследований: учеб. пособие / К.П. Боришполец/ - М.: Аспект Пресс , 2005 — 221 с. - Режим доступа : http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html

 2. Василенко И.А. Политические переговоры: учеб. пособие / И.А. Василенко. - М.: Гардарики, 2006. - 271 с. - Режим доступа : http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-117.html
 3. Гаджиев К.С. Политическая наука : пособие для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных факультетов / К.С. Гаджиев. - М. - 1994. - 256 с. - Режим доступа: http://www.politnauka.org/library/uchebnik/gadzhiev.php

 4. Гелей С.Д. Політологія : навч. посіб. : 8-е вид. перероб. та доп. / С.Д.Гелей, С.М. Рутар. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 348 с. - Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_704_68856169.pdf

 5. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія : наука про політику : підручник [ для студ. вищ. навч. Закл.] / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с. - Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_705_43949107.pdf

 6. Етнополітична карта світу 21 століття : навч. посібник / Жук П.,Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. - Т. : Мандрівець, 2000.- 240 c.– Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-142.html

 7. Іванов М.С. Загальна теорія політики: навчально-методичні матеріали /М.С. Іванов . – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 140 с. - Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=3&b=78

 8. Категории политической науки : учебник / автор концепции проекта  и рук-ль авторского коллектива А.Ю.Мельвиль. -  М.: МГИМО, РОССПЭН, 2002. - 656 с. - Режим доступа: http://igf.chuvsu.ru/bibl/melvil_kategorii.PDF

 9. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ Ф. М. Кирилюк – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с.– Режим доступу : https://app.box.com/s/bssgh5o8m0rghd6m6tlxrvz21v5unh5x

 10. Новакова О.В. Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку: Навчальний посібник. – Луганськ, 2010, - 241с. - Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/uchebniki/politichnij_proces_o.v.novakova_navchalnij_posibni.pdf

 11. Основи політології : Навчальний посіб. / Брегеда А. Ю. - К.: КНЕУ, 2000.- 312 c.– Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-127.html

 12. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних дослід- жень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 182 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/q7smevxb6dn4ometvixtb0fch7vocmud

 13. Політологія : навч. посіб. / Бабкіна О. В., Горбатенко В. П. - К.: ВЦ , 2006.- 568 c.– Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-83.html

 14. Політологія : навч. посіб. / Юрій М.Ф. - К.: Дакор, КНТ, 2006.- 416 c.– Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-88.html

 15. Політологія : навч. посіб. / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка - К.: Здоров'я, 2004.- 776 c.– Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-book-137.html

 16. Политическая партия: стратегия и управление / Мейтус В.В., Мейтус В.Ю. - Київ: Эльга, Ника-Центр, 2004 — 404 с. - Режим доступа : http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-131.html

 17. Політологія: навч. Посіб. / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я.Б. Турчин. - Київ: Знання, 2010. - 415 с. - Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-155.html

 18. Политология: учебное пособие / под ред. А. С. Тургаева, А. Е. Хренова. — СПб.: Питер, 2005. — 560 е.: ил. — (Серия «Учебное пособие»). - Режим доступа: http://socioline.ru/files/5/48/politologiya_a.s._turgaev_a.e._hrenov.pdf

 19. Пушкарьова Г.В.. Політичний менеджмент: навч. посіб. - М.: Дело, 2002. - 400 с. – Режим доступу : http://rua.pp.ua/politicheskiy-menedjment.html

 20. Рубцов В. П. Державне управління та державні установи : навч. посіб. для дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська; За ред. дAра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна.— К.: Університет «Україна», 2008.— 440 с. - Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/navchalno-metod/uchebniki/rubcov_v-p-derzhavne_upravlinnja_ta_derzhavni_usta.pdf

 21. Теория политики: учеб. пособие / под ред. Б. А. Исаева. — СПб.: Питер, 2008. — 464 с: ил. — (Серия «Учебное пособие»). - Режим доступа : http://librarysnu.at.ua/s_8_maya_2015/teorija_politiki-red-b-a-isaeva-2008.pdf

 22. Хейвуд, Эндрю. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. Г.Г. Во- долазова, В.Ю. Вельского. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 544 с. — (Серия «Зарубежный учебник») - Режим доступа : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_703_43147980.pdf

 23. Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: навч. посібник  для студ. спец. "Політологія" вищ. навч. закладів / Б.О.Ярош, О.Б.Ярош . - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005,- 240 с. - Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-26.html

 

 

Довідкові видання

Камінський Б.Т. Словник політологічних термінів. - Одеса, 2007. - 28 с. - Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/uploads/l_699_92875296.pdf

 

Сравнительная политология

 1. Зазнаев, О.И. Основы сравнительной политологии : учеб.-метод. пособие / О.И. Зазнаев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2009. – 80 с. - Режим доступа : http://old.kpfu.ru/f15/bin_files/7.pdf

 2. Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффектив­ность осуществления политического курса и социальные преобразования. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2000. — 320 с. - http://www.libma.ru/politika/sravnitelnyi_analiz_politicheskih_sistem/p2.php


Інформаційні технології в науковій діяльності

 1. Радченко, О. В. Роль інтернет-комунікацій в політичній взаємодії в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / О. В. Радченко ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія» . – Одеса, 2012. – 20 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/80vz9hbcmc9lsr3k5savypetzq7t3ekv


Професійна етика

 1. Етика ділового спілкування : навч. посіб.  / Гриценко Т. Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В., Анохіна Л.П; за ред Т.Б. Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф. Мельничук — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 344 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/ypj2kx6193iwdat62pe0oaxucavplj0x

 2. Прикладна етика : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста , О. Д. Рихліцька та ін. ; за наук. ред. Панченко В. І. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 392 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/qw0n8njiw7zbs4uhwcycvp5dc5cel97k

 

Мова наукового спілкування
 1. Бородина Д.С. Английский язык для аспирантов :учеб. пособие / Д.С. Бородина. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 408 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/2tfonjgdbl7alyp9ss1k6o3dnydbxnvr

 2. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посібник з алґоритмічними приписами. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 392 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/nf88b1e4ez6b96av1n4fhifbz9ep3awk

 

Методологія наукових досліджень

 1. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяль­ності : підручник / В.М. Шейко , Н.М. Кушнаренко . — 6-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 310 с. - Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/NEW/SheykoOrg.pdf

 2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Г.С. Цехмістрова. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. - 240 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/38lttdrqhuyd40wrycgi12ah4pz54fyr

 3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо- вої літератури, 2011. – 144 с. - Режим доступу: https://app.box.com/s/lys1z6nj5wb9k9xkf3ccefp2ad6wyivl

 4. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. - Режим доступу : http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org_nayk_dosl.pdf

 5. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с. - Режим доступу : http://library.dnu.dp.ua/Metodichki/metodologiyi_organizacija.pdf

 6. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. - Режим доступу : http://ism-lnu.podia.com.ua/wp-content/vidannia/pidr/metod_nauk_dosl.pdf

 7. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с. - Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/9021/1/Metodologiya_naukovo-pedagogichnikh_doslidzhen.pdf

 8. Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 106 с.- Режим доступу : http://www.studfiles.ru/preview/2399374/

 9. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / упоряд. І.М. Пістунов. - 2008. - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/bibl_fah/osnnaukdosldnepr.pdf

 

Педагогіка вищої школи

 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно- рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.- Режим доступу : https://app.box.com/s/1vgu8u9ex6rnaza1see7q4c1urmaxtui

 2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– Режим доступу : https://app.box.com/s/g32ioj7afjpflhoguf3aykpq6r7c8rek

 

Наукові публікації
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика