Четвер, 29.09.2022, 05:11                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    Запис до бібліотеки
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Підручники, навчальні посібники, створені викладачами СНУ ім. В.Даля

 • ​​​​​​Губаревич О.В. Надійність і діагностика електрообладнання : підручник / О.В. Губаревич. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 248 с.; табл. 6, іл. 20, бібліогр. 44 найм. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1134

Містить основні базові відомості про надійність електричних машин та апаратів, а також про діагностування у сполученні з прогнозуванням технічного стану електрообладнання стосовно до кожного виду електричних машин. Наведені приклади рішення завдань за розрахунком надійності, а також завдання для самостійного вирішення та контрольні питання по розділах.
Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка", що навчаються за спеціалізаціями "Електричні машини та апарати", "Електропобутова техніка" і "Електротехнічні системи електроспоживання", також може бути корисним молодим викладачам цих спеціальностей та фахівцям народного господарства у галузі електромеханіки.
 
 • Іванченко В.В. Конструювання і розрахунок колонних апаратів : навч. посібник / В.В. Іванченко, О.Г. Архипов, Ю.М. Штонда. – Cєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 324 с., 164 іл., 70 табл., 25 бібліогр. назв. - ISBN 978-617-11-0045-9 . - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/686
   
У даному посібнику наведені описи конструкцій стандартизованих колонних апаратів та їх складових одиниць, які застосовуються у хімічній, нафтохімічній та інших галузях промисловості, а також рекомендації щодо їх вибору і розрахунку на міцність. Конструкції внутрішніх та зовнішніх пристроїв масообмінних колонних апаратів і методика їх розрахунку на міцність та стійкість викладені на основі діючої у хімічному машинобудуванні нормативно-технічної документації.
Наведені приклади розрахунку елементів колонних апаратів на міцність та стійкість. Посібник призначено для використання в навчальному процесі при вивченні студентами дисциплін професійної та практичної підготовки, а також в курсовому та дипломному проектуванні.
Посібник може бути корисним інженерам-механікам, які займаються проектуванням, виготовленням та експлуатацією колонних апаратів.
 
 • Кроль О.С., Соколов В.І. Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення : навч. посібник / О.С. Кроль, В.І. Соколов. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 160 с.: табл. 1, рис. 144, бібліогр. назв. 38. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1135

Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D-моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D та АРМ WinMachine.
Використані основні бібліотеки стандартних виробів, валів та механічних передач, кінцево-елементного аналізу (модуль АРМ FEM), які прискорюють роботу конструктора та значно зменшують термін процесу проектування. На базі спеціалізованого додатка «Зубчастопасові передачі» розриті можливості системи, які пов'язані зі взаємодією бібліотеки Вали і механічні передачі 2D з системою КОМПАС-3D. Така взаємодія дозволяє генерувати тривимірні твердотільні моделі на основі параметричної моделі, створеної у бібліотеці Вали і механічні передачі 2D, і підключати засоби редагування КОМПАС-3D. Надано рекомендації, що до створення фото реалістичного зображення конструкцій верстатів за допомогою модуля Artisan Rendering, інтегрованого в систему КОМПАС-3D. Представлені багато розроблених на кафедрі Машинобудування та прикладної механіки тривимірних моделей металорізальних верстатів та інструментів.
Для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка», аспірантів та викладачів.
 
Учебное пособие содержит сведения о методах и процедурах параметрического моделирования конструкций металлорежущих станков и инструментов.  Использование механизмов параметризации нацелено на эффективное решение задач конструирования станков и их компонентов в многовариантном режиме. Предложены методики оперативного разрешения проблем процесса  проектирования с возвратными информационными потоками (реинжениринг), когда набор параметрических моделей реализует эффективное приближение к  наилучшему проектному варианту станка и его инструментального обеспечения. На основе модуля АРМ Graph разработаны подробные алгоритмы построения  параметрических моделей компоновок станков, формообразующих узлов и унифицированных элементов режущего инструмента.
 

 • Кроль О.С. Проектування механічних передач металорізальних верстатів за допомогою системи WinMachine : навч. посібник / О.С. Кроль, С.В. Шевченко, О.В. Сіндєєва, М.І. Покінтелиця . – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 200 с. - ISBN 978-966-590-652-0. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/314
Викладено методи та інструментарій проектування механічних передач різних типів, що знайшли широке застосування в металорізальних верстатах. Застосування САПР WinMachine в процесах інтерактивного розрахунку і конструювання дозволяє ефективно вирішувати основні завдання різноманітного проектування циліндричних і конічних зубчастих коліс, черв'ячних передач і механізмів гвинт-гайка кочення, а також клинопасових передач, САПР WinMachine надає користувачеві можливість застосування розвинених баз даних конструктивних матеріалів і елементів конструкцій передач. Особливо ефективний інструментарій параметричного моделювання, що дозволяє робити аналіз і синтез проектних альтернатив механічних передач із наступним вибором оптимального. Кожний розділ посібника включає приклади вирішення завдань проектування механічних передач у ручному і автоматизованому режимах. Є контрольні запитання для самопідготовки і тестування. Для студентів університетів, які навчаються за напрямками ''Інженерна механіка'', ''Машинобудування''
 
 • Кроль О.С. Проектирование металлорежущих станков в среде APM WinMachine : підручник / О.С. Кроль, С.В. Шевченко, В.І. Соколов. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011, 388 с. - ISBN 978-966-590-932-3. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/295

Викладено основи проектування деталей і вузлів металорізальних верстатів з використанням сучасного програмного продукту APM WinMachine. Підручник структурований за єдиним алгоритмом: основи теорій розрахунку й конструювання в класичній постановці, розрахунок і конструювання в середовищі APM WinMachine, приклади розрахунку, питання для самопідготовки. Показано можливість спільного застосування модулів APM WinMachine з іншими програмними розробками для твердотільного й параметричного моделювання основних елементів конструкцій металорізальних верстатів. Для студентів всіх форм навчання, що спеціалізуються на проектуванні металорізальних верстатів.
 


 • Кроль О.С. Проектування зуборізних інструментів з використанням системи КОМПАС : навч. посібник / О.С. Кроль, Т.О. Шумакова, В.І. Соколов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 142 с.: табл. 18, рис. 70, бібліогр. назв. 40. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/296
Навчальний посібник містить відомості про методику й алгоритми проектування дискових зуборізних фрез, зуборізних довбачів і черв'ячних зуборізних фрез, призначених для нарізування різних типів зубчастих коліс. Використані основні аналітичні співвідношення для визначення конструктивних параметрів зазначених інструментів відповідно до розмірів і формою як корегованих, так і некорегованих зубчастих коліс. На базі спеціалізованого додатка «САПР ФРЕЗ» системи КОМПАС-3D виконується автоматизоване проектування зуборізного інструмента. Наведено методику побудови параметричних моделей евольвентного профілю, перехідної кривої та затилованого зуба.

 
 • Лорія М.Г. Цифрова схемотехніка : навч. посібник / М.Г. Лорія, П.Й. Єлісєєв, О.Б. Целіщев. – Cєверодонецьк: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2016. – 280 с., 112 іл., 9 табл., 30 бібліогр. назв. - ISBN 978-617-11-0044-2. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/687
У даному посібнику в доступній та наочній формі викладено теоретичні основи, принципи та підходи до побудови логічних схем у дискретних процесорних системах. Кожний підрозділ закінчується прикладами виконання та питаннями для самоперевірки. Надано необхідний обсяг даних про структуру та властивості складових елементів схем, потрібний мінімум інформації з математичної логіки, а також довідникові дані. До посібника включено приклад виконання навчального проекту з дисципліни «Цифрова схемотехніка», а також набір завдань для самостійного проектування.
Посібник призначено для використання у навчальному процесі для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Радіоелектронні апарати» та «Комп’ютерна інженерія», а також у курсовому та дипломному проектуванні.
 
 • Modestova T.V. The theory and practice of the higher school course : workbook / T.V. Modestova. – Severodonetsk: publishing house V. Dahl East Ukrainian National University, 2016. – 100 p. - Режим доступу :  http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1312
У запропонованому навчально-методичному виданні представлено англомовну термінологію та фразеологію, пов'язану з вивченням та викладанням спеціальних предметів у ВНЗ, сформовану у вигляді завдань репродуктивного, реконструктивного та творчого рівнів. Практикум призначено для студентів та викладачів ВНЗ, які здійснюють навчальну та викладацьку діяльність англійською мовою. Зміст відповідає професійним інтересам студентів широкого кола спеціальностей та діючих викладачів ВНЗ; стимулює позитивну мотивацію до вивчення спеціальних предметів іноземною мовою; посилює міжпредметні зв'язки педагогічних дисциплін зі спеціальними предметами та іноземною мовою; підвищує готовність студентів та викладачів ВНЗ до здійснення навчальної та викладацької діяльності англійською мовою.
 
 • Соколов В.І. Гідравліка : навч. посібник / В.І. Соколов, О.С. Кроль, О.В. Єпіфанова. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 160 с. - Режим доступу http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1131
У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні питання гідравліки: фізичні властивості рідини, рівновага рідин та газів, сили тиску рідини на поверхні, основи кінематики та динаміки рідини, гідравлічні опори, витікання рідини через отвори та насадки, взаємодія струменів з перешкодою, гідравлічний удар, гідравлічний розрахунок трубопроводів.
Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», може бути корисна аспірантам та інженерно-технічним робітникам, що займаються гідравлічними розрахунками.

 • Технологічні розрахунки в дипломному проектуванні : навч. посібник [для студентів напряму «Хімічні технології та інженерія»] / укл. Маслош В. З., Головненко Н. П., Ржецький Є. А., Шолух Н. Є., Сав’як Р. П., Маслош О. В. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - 276 с. - Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1310
Навчальний посібник містить в собі рекомендації по виконанню матеріальних, технологічних та теплових розрахунків дипломних проектів для виробництва високомолекулярних сполук.
 

 • Харламов Ю. О., Кроль О. С. Підвищення експлуатаційних властивостей ріжучого інструменту : навч. посібник / Ю. О. Харламов, О. С. Кроль . – Северодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – 448 с.: табл. 40., іл. 203., бібліогр. 22 назв. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/298
 
Розглянуто класифікація ріжучих інструментів і сучасні матеріали для їх виготовлення, описані особливості та наведено рекомендації щодо раціональної експлуатації ріжучих інструментів. Особливу увагу приділено розгляду основних відмов лез ріжучого інструменту, аналізу впливу геометрії ріжучих лез і умов різання на експлуатаційні властивості різального інструменту. Систематизовано дані про роль поверхневого зміцнення інструментальних матеріалів у забезпеченні високої стійкості інструменту. Узагальнено досвід промисловості і сучасні науково-технічні розробки щодо забезпечення працездатності основних видів різального інструменту: різців, осьового інструменту. фрез, зубо- та різбленняобробні інструменту та ін. Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Інструментальне виробництво», може бути використано студентами, що навчаються за спеціальностями «Металорізальні верстати та системи» і «Технологія машинобудування», а також інженерно-технічним працівникам, що займаються інструментальним забезпеченням виробництва.
 
 • Чернецька-Білецька Н.Б. Транспортно-експедиторська робота на залізничному транспорті : навч. посібник / Чернецька-Білецька Н.Б., Кущенко О.В., Шворнікова Г.М. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 247 с. - Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/926
У навчальному посібнику розглянуто загальні питання організації роботи транспорту та обладнання на підприємствах різних галузей промисловості. Особливу увагу приділено оптимальному функціонуванню їх у транспортно-технологічних схемах підприємств. Для працівників транспортних підприємств, викладачів, студентів.
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2022 Яндекс.Метрика