Четвер, 28.09.2023, 15:13                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Психологія

Шановні користувачі!
Для тих, хто навчається за спеціальністю "Психологія", пропонуюємо добірку навчальної літератури з відкритого доступу. Видання надані за абеткою.
Крім того, вас можуть зацікавити списки джерел за окремими дисциплінами, що викладаються в університеті :

 
 
 

загальний список
 1. Березовська Л. І. Психологія конфлікту : навч.-метод. посіб. / Л. І. Березовська, О. С. Юрков. – Мукачево : МДУ, 2016. – 201 с. – Режим доступу : https://dut.edu.ua/uploads/l_1537_89047517.pdf
 2. Білоус О. В. Вікова психологія : навч. посіб. / Білоус О. В.  – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2015. – 108 с. – Режим доступу : http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/6025/1/Білоус%20О.В.Вікова%20психологія_2015.pdf

 3. Бочелюк В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубанова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с. – Режим доступу : https://westudents.com.ua/knigi/528-psihologya-lyudini-z-obmejenimi-mojlivostyami-bochelyuk-vy.html

 4. Буняк Н. А. Загальна психологія : лекції / Буняк Н. А. ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Ф-т економіки та менеджменту, Каф. психології у виробничій сфері. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 300 с. – Режим доступу : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25568/1/Загальна%20лекції%20готова.pdf  (дата звернення: 27.10.2022).

 5. Варій М. Й. Загальна психологія : навч. посіб. / М. Й. Варій ; 2-ге видан., випр. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2009.- 968 c. – Режим доступу :  https://app.box.com/s/6bq83sit399ubngyb3bfao9e0tc4ma33

 6. Васянович Г. П. Основи психології : навч. посіб. / Григорій Петрович Васянович ; НАПН  України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 114 с. – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/9961/1/Васянович%20(2).pdf (дата звернення: 27.10.2022).

 7. Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 376 с. – Режим доступу : https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2021/05/Вікова-психологія-3.pdf

 8. Вступ до загальної психології : програм. довід. / уклад. Л. К. Велитченко ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. –  Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 357 с. – Режим доступу : http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1640/1/Велитченко%20Вступ%20до%20заг.%20псих.pdf (дата звернення 27.10.2022).

 9. Долинська Л. В. Психологія конфлікту : навч. посібн. / Долинська Л. В., Матяш-Заяц Л. П. - Київ : Каравела, 2010. – 304 с. – Режим доступу : https://westudents.com.ua/knigi/527-psihologya-konflktu-dolinska-lv.html

 10. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Дуткевич Т. В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. – Режим доступу : https://shron1.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf

 11. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. галузі знань 0301 «Соц.-політ. науки», напряму підгот. 6.030103 «Практич. психологія» [освітньо-кваліфікац. рівень «Бакалавр» та кваліфікація «Практич. психолог в галузі освіти»] / Т. В. Дуткевич ; МОН  України, Кам’янець-Подільськ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т корекційної та соц. педагогіки, Каф. психології освіти. – Київ : Центр учбової літ., 2016. – 388 с. – Режим доступу :  https://docplayer.net/74036568-Zagalna-psihologiya-teoretichniy-kurs.html (дата звернення 29.10.2022).

 12. Дуткевич Т. В. Практична психологія. Вступ у спеціальність : навч. посіб. / Дуткевич Т. В., Савицька О. В. ; 2-ге вид.  – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. – Режим доступу :  http://194.44.152.155/elib/local/sk756067.pdf

 13. Дуткевич Т. В. Психологія вищої школи (курс лекцій) : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, Н. П. Максимчук. — Кам’янець-Подільський, 2010. — 144 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/bq068hzrz6sjynbrvail6bsgwsnsyr7r

 14. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко [та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2004.– 704 с. – Режим доступу : http://194.44.152.155/elib/local/sk676290.pdf (дата звернення 27.10.2022).

 15. Загальна психологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. /  О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук [та ін.]. – Київ : Либідь, 2005 р. – 464 с. – Режим доступу : https://djvu.online/file/eko3quldU2lM1  (дата звернення 27.10.2022).

 16. Загальна психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/3w245v46q1bi6res5ppngu29fgkpxg4d

 17. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. - Київ : Либідь, 2005 р. - 464 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/yec77g08qx4skycw71cbfwhlmddcxwkz

 18. Загальна психологія : семінар. та практ. заняття : метод. посіб. / уклад. : Боднар А. Я., Яковенко О. В., Лемак Т. В. ; НаУКМА. – Київ : Дірект Лайн, 2019. – Ч. 1. – 72 с. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18112/Zahalna_psykholohiia.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (дата звернення 27.10.2022).

 19. Загальна психологія : хрестоматія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. – К. : Каравела, 2008. – 640 с. – Режим доступу : https://westudents.com.ua/knigi/506-zagalna-psihologya-hrestomatya-skripchenko-ov.html

 20. Загальна психологія в основних категоріях і поняттях : програм. довід. / уклад. Л. К. Велитченко ; за заг. ред. О. Я. Чебикіна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. –  Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 535 с. – Режим доступу : http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1945/1/ВЕЛИТЧЕНКО%20Л.К.%20ЗАГАЛЬНА%20ПСИХОЛОГІЯ%20В%20ОСНОВНИХ%20КАТЕГОРІЯХ%20І%20ПОНЯТТЯХ.pdf  (дата звернення 27.10.2022).

 21. Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості : Теорія, діагностика і психокорекція : навч. посіб. / Т. М. Зелінська. – Київ : Каравела, 2010. – 256 с. – Режим доступу :  https://textbook.com.ua/psihologiya/1473452491  (дата звернення 27.10.2022).

 22. Карпенко Є. Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії сучасних українських учених : навч. посіб. / Карпенко Є. – Дрогобич : Посвіт, 2014. – 152 с. – Режим доступу : http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/348/1/Карпенко%20Є.%20вікова.pdf

 23. Коваленко А. Б. Соціальна психологія : підруч. / Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. - Київ : Геопринт, 2005. - 400 с. – Режим доступу : https://library.udpu.edu.ua/library_files/414683.pdf

 24. Консультативна психологія : підруч. / І. С. Булах, І. М. Бушай, В. У. Кузьменко, Е. О. Помиткін, Ю. А. Алексєєва ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій. - Вінниця : Нілан, 2014. - 484 c. – Режим доступу : https://app.box.com/s/hhzlail1d1si9pck0ii9zda1bnpwch1y

 25. Корольчук  М. С. Психологія : Схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко ; за заг. ред. М. С. Корольчука. – Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2005. – 320 с. – Режим доступу : http://194.44.152.155/elib/local/sk682758.pdf (дата звернення 27.10.2022).  

 26. Курова А. В. Психологія спілкування: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / А. В. Курова – Одеса: Фенікс, 2020. – 79 с. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13107/Курова_методичка%20Психологія%20спілкування.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 27. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб. / Кутішенко В. П. ; 2-ге вид. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 128 с. – Режим доступу : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5696/1/V_Kutishenkо_VPP%20(KL).pdf

 28. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. — К. : МАУП, 2000. — 256 с. — Бібліогр. у кінці розд. – Режим доступу : https://app.box.com/s/1i3pz577axg1z91uyfx0uzsf7u72fbn4

 29. Мацко Л. А. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 158 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/y69iu9iaf9ujv8zx7kghk9d2d3fmijcn

 30. Мельник Л. П. Психологія управління : курс лекцій / Л. П. Мельник ; 2-ге вид. - К. : МАУП, 2002. - 176 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/kg9p4cb4igfi8a21csm6fjdu5ifrurrf

 31. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; 2-ге вид., виправ. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с. – Режим доступу : https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2021/05/Соціальна-психологія-3.pdf

 32. Москалець В. П. Загальна психологія : підручник  / В. П. Москалець ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Ліра–К, 2020. – 564 с. – Режим доступу : https://lira-k.com.ua/preview/12628.pdf  (дата звернення 27.10.2022).

 33. М ’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. / П. А. М’ясоїд. – 3-тє вид., випр. – Київ : Вища шк., 2004. – 487 с. – Режим доступу : http://194.44.152.155/elib/local/sk670180.pdf  (дата звернення 27.10.2022).

 34.  Основи загальної психології : навч. посіб. : У 2-х т. / уклад.: Полозенко О. В., Омельченко Л. М., Яшник С. В. [та ін..] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування, Каф. соц. роботи та психології . – Київ : НУБіП, 2009. – Т. 1. – 322 с. – Режим доступу : https://chtyvo.org.ua/authors/Polozenko_Oksana/Osnovy_zahalnoi_psykholohii_Tom_I/  (дата звернення 28.10.2022).  

 35.  Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, В. О. Татенко [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука, В. О. Роменця. – 5-те вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 632 c. – Режим доступу :  https://westudents.com.ua/knigi/516-osnovi-psiholog-kirichuk-ov.html (дата звернення 28.10.2022).

 36. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – Київ : Талком, 2018. – 580 с. – Режим доступу : https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/Osnovy-socpsych.pdf

 37. Палій А. А. Диференціальна психологія / А. А. Палій ; 2-е вид., виправ., доп. – Київ, 2010. – 954 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/hl6na7pwsxzoa4i5tkxmr0e7i8z7fj7a

 38. Пасько О. М. Психологія : Схеми, таблиці, коментарі : навч.-наоч. посіб. / О. М. Пасько, О. М. Цільмак ; МВС України , Одес. держ. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. О. М. Цільмак. - Одеса : Вид-во ОДУВС, 2013. - 270 с. – Режим доступу : http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/322/1/Пасько%2C%20Цільмак.%20Психологія.pdf  (дата звернення 27.10.2022).

 39. Психологія : від теорії до практики : матеріали IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології в роботі практичного психолога» (26 трав. 2020 р., м. Суми). У 2 ч. / МОН України, Ін-т психології  ім. Г. С. Костюка НАПН України,  Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін]. – Суми : Вид-во СОІППО, 2020. – Ч. 1. – 204 с. http://www.soippo.edu.ua/images/Конференції_Проекти_Гранти/Конференції/2020/Збірка%201%20КОНФЕРЕНЦІЯ.pdf   (дата звернення 28.10.2022).

 40. Психологія : підручник / Ю. Л.Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук  [та ін.] ; за ред. Ю. Л. Трофімова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 560 с. – Режим доступу : https://ukrtextbook.com/psixologiya-trofimov-yu-l/  (дата звернення: 27.10.2022).

 41. Психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. І. Ф. Прокопенка ; худож.-оформлювач Ю. Ю. Романіка. — Харків : Фоліо, 2012. - 863 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/nl8qw1ps4h7l4ktdis23gvc7liaevgdd

 42. Психологія : навч. посіб. / Т. В. Іванова, О. А. Кривопишина, П. І. Сахно та ін.; за заг. ред. Л. М. Кудояра. - Суми : СДУ, 2011. - 331 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/z6rnrod3btxcgpf9n4kk29g69m9pqn58

 43. Психологія : навч. посіб. / Винославська О. В., Бреусенко-Кузнєцов О. А., Зливков В. Л., Апішева А. Ш., Васильєва О. С.  - К.: Фірма "ІНКОС", 2005.- 351 c. – Режим доступу : https://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/zmist.htm

 44. Психологія : в схемах, таблицях, коментарях : кредитно-модульний курс для студентів юридичних спеціальностей / Крюкова О. В., Лефтеров В. О., Рогозіна М. Ю.; Донецький національний університет, кафедра психології. – Донецьк ; ДонНУ, 2009. – 198 с. – Режим доступу : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14470/Лефтеров%20В.%20О.%20Психологія%20в%20схемах%20таблицях%20коментарях.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 45. Психологія спілкування : навч. посіб. / [Л. О. Савенкова, В. В. Сгадова, Л. Л. Борисенко та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Савенкової. — К. : КНЕУ, 2015. — 309, [3] с. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/197259806.pdf

 46. Психологія особистості : хрестоматія: навч. посіб. / упоряд.: О. Б. Мельничук, Р. Ф. Пасічняк, Л. М. Вольнова [та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2009. – 532 с.  – Режим доступу :  http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15237/Textbook.pdf;jsessionid=92812D750B46EB8A633CAE55096B4E21?sequence=5  (дата звернення: 27.10.2022).

 47. Русинка І. І. Психологія : навч. посіб. / І. І. Русинка. – Київ : Знання, 2007. – 367 с. – Режим доступу : https://westudents.com.ua/knigi/525-psihologya-rusinka-van-.html  (дата звернення: 29.10.2022).

 48. Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин Л. П. Василенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 360 с. – (Альма-матер). – Режим доступу : http://194.44.152.155/elib/local/sk674883.pdf

 49. Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 254 с. – Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27765/1/Social-psychology.pdf

 50. Степанов О. М. Основи психології  і педагогіки : навч. посібник / О. М. Степанов, Фіцула М. М. – Вид. 2-ге, випр., допов.  –  Київ : Академвидав, 2003. – 504 с. – Режим доступу : https://library.udpu.edu.ua/library_files/417343.pdf  (дата звернення 28.10.2022).

 51. Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 280 с.  – Режим доступу :  https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Psykholohia-osobystosti.-Stoliarenko-O.-B..pdf  (дата звернення: 27.10.2022)

 52. Токарева Н. М. Основи вікової психології : навч.-метод. посіб. / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. – Кривий Ріг, 2013. – 283 с. – Режим доступу : http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1757/1/Возрастная_психология.pdf

 53. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навч.-метод. посіб. / Н. М. Токарева. – Кривий Ріг, 2013. – 223 с.  – Режим доступу : http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1758/1/пед.пс.pdf

 54. Філоненко М. Психологія спілкування : навч. посіб. / Філоненко М. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 c. – Режим доступу : https://lkkeip.at.ua/_ld/0/24_--_.pdf

 55. Шахова О. Г. Соціальна психологія особистості : навч. посіб. / О. Г. Шахова. – Харків : Контраст, 2019. – 116 с. – Режим доступу : http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6727/Sotsialna%20psykholohiia%20osobystosti_navchalnyi%20posibnyk_%20Shakhova_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 56. Юридическая психология : учебник / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Харьков : изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/vib3q2ot5ww7dsu34qj6zk03z05g46x5

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика