Понеділок, 29.05.2023, 19:05                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Туризм

 1. Абрамов В. В. Історія туризму: підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур; Харк.  нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 294 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/o186exfar45y6sm8os8k3jbpkt45fhkl

 2. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 464 с. – Режим доступу : http://uch.pp.ua/uch_pp_ua_сайт_украинских_учебников_екскурсознавство_музеєзнавство_бабарицька.html

 3. Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : навч. посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП) / З.А.Балченко - К.: КУТЕП, 2006. – 232 с. – Режим доступу : http://tourism-book.com/pbooks/book-25/ua/

 4. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с. – Режим доступу : http://uch.pp.ua/uch_pp_ua_сайт_украинских_учебников_дозвіллєзнавство_бочелюк.html

 5. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: підручник / Н. О. Гура. – К.: ЦУЛ. – 2010. – 392 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/q5y77wiqmu6bd09y0bwm04qc5xhm7xz4

 6. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 192 с. – Режим доступу : http://infotour.in.ua/dmytruk.htm

 7. Дмитрук О.Ю., Дмитрук С. В. Екотуризм: навчальний посібник. - К.: Альтер-прес, 2009. - 358 с. – Режим доступу : http://uch.pp.ua/uch_pp_ua_сайт_украинских_учебников_екотуризм_дмитрук.html

 8. Дозвіллєзнавство : Навчальний посібник / Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 208 c.

 9. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/qvmtbsphmt0lvbexcivel4awhpv801lz

 10. Зима Г.І., Самбурська Н. І.Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник. Для студентів за напрямом  6.140101 «Готельно-ресторанна справа»–Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 363 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/5g09hdau7c0qwkx3e4baqpd5r1fgef2s

 11. Історія туризму : навч. посібник / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв. – К.: Альтерпрес, 2005. – 320 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_history/ustymenko.htm

 12. Король С. Облік витрат туристичного підприємства / С. Король // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 4. – С. 72-84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2011_4_9

 13. Кущенко О.І. Статистика туризму : навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 79 с. – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14203?fbclid=IwAR25EFstKkIc4Kl9t7YZe8js0VAfdqiWMB6uZcbiv-8Od9bRjTD2qaybstk

 14. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський ун-т, 2008. – 335 с. – – Режим доступу : https://app.box.com/s/k6dwpwor3wcsdr4cwaz218rwogn3a6ro

 15. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа : Навч. посіб. /  М. П. Мальська,  М. З. Гамкало,  О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

 16. Облік в галузях економіки : навчально-методичний посібник / Донецький державний університет управління; [уклад.: О. І. Клімова]. – Маріуполь: ДонДУУ, 2016. – 335 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/3ar19tzo5g0livivlf5jrlvolcvs86ls

 17. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/q9i0mmtup0gyjpkd1q94a7e443tagweo

 18. Рошко Н. Б. Організація обліку у суб’єктів туристичної діяльності / Н. Б. Рошко // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9(33). –Ч. 4. –2012. С. 343–352. – Режим доступу : https://app.box.com/s/18hlzzc3rgsso94flpb0gtq3gi498hwl

 19. Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посібник / М. Й.Рутинський, Ю. В.Зінько. — К.: Знання, 2006.— 271с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/j7223533ljbj0wxgjk5gizj0p9zwsxf3

 20. Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: навчальний посібник / Т. Ю.Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; за ред. Волошина І. М. - К.: Кондор, 2008. - 385 с. – Режим доступу : http://uch.pp.ua/uch_pp_ua_сайт_украинских_учебников_сільський_туризм_історія_сьогодення_та_перспективи_волошин.html

 21. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: матеріали круглого столу та студентської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2018 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 678 с. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7204/1/Туристичний%20та%20готельно-рестораннийбізнессвітовийдосвідтаперспективирозвиткудляУкраїни.pdf

 22. Шевченко Р. Ю. Картографія: Електронний підручник / Шевченко Роман Юрійович. — К.: ЦНМВ «Кий», 2015. — 230 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/l34xgpqj2p87k0yfnz8xymwz556vazwn

 23. Шевченко Р. Картографічні технології в туризмі / Р. Шевченко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2014. – 79 с. – Режим доступу : https://textbook.com.ua/turizm/1473453519

Управління в туризмі

 

 1. Агамирова Е.В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном би знесе. Практикум / Е.В. Агамирова. – 2007. – 180 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_tourism/agamirova.htm

 2. Білецька І.М. Антикризове управління туристичним підприємством: інструменти та механізм реалізації – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Modre_2012_1_32.pdf

 3. Востряков О.В. Стратегічне управління підприємством : бізнес-курс : навч. посібник / О.В. Востряков, О.М.Гребешкова. – К. : КНЕУ, 2014. – 211. – Режим доступу : http://olenahrebeshkova.com/wp-content/uploads/2017/03/vostryakov_strat_upravl_pidpr_14.pdf

 4. Дяченко Л.А. Суть та управління підприємством туристичної сфери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v1/1-2012-34.pdf

 5. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / В.П. Мікловда, І.Г. Брітченко, Н.Ю. Кубіній, Ю.О. Дідович. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 218 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/gltwva7h11r5rla11xdgvzld60w66a60

 6. Іванюта С.М. Антикризове управління : навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/81qhmelqd1b2ehkgeurl79lgk82mckhd

 7. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/xbavvcxy5cz7p6homg9wqtl4cozzbz6p

 8. Корпоративне управління : підручник / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 600 с. – Режим доступу : https://textbook.com.ua/menedzhment/1473451649-0

 9. Кучеренко В.С. Особливості та сучасні тенденції управління туристичною сферою // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2010. – Вип. 1. – С. 184–192. – Режим доступу : https://app.box.com/s/g5stjlq4kwo9hhfm2jq2wb735sjddikk

 10. Маркіна І. А., Маховка В. М. Антикризове управління туристичними організаціями і підприємствами як засіб формування їхніх конкурентних переваг / І. А. Маркіна, В. М. Маховка // Проблеми економіки. – 2014, – № 2. –  С.205-210. – Режим доступу : http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-2_0-pages-205_210.pdf

 11. Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств : навч. посібник / Н.І. Машина. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с. – Режим доступу : http://uch.pp.ua/uch_pp_ua_сайт_украинских_учебников_страхування_туристичних_підприємств_машина.html

 12. Мельниченко С.В. Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія / С.В. Мельниченко, К.А. Шеєнкова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 264 с. – Режим доступу : https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/f2c2cb96d576a1a5f1a75fdf506abf42.pdf

 13. Стратегічне управління : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Уклад.: О.М. Тищенко, В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, І.Ю. Шевченко, О.А. Ященко. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 252 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/55bdxkeztav27pz9ulplipfinnbwz39e

 14. Стратегічний менеджмент. [текст] навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. [М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/3ipyo8nz1us3hlbyxyatif605xps1kd4

Географія туризму

 1. Кузик С.П. Географія туризму : навч. посібник / С.П. Кузик. – К. :Знання. – 2011. – 271 с. – Режим доступу : https://textbook.com.ua/turizm/1473453508

 2. Смаль А. Географія туризму та рекреація. Словник-довідник / А. Смаль. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. — 208 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/fo9r42akq9fxe74f3xgnqbfmku2qghwm

 3. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_ukr/smal.htm

 4. Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посібник / Скрипник Н. Я., Сердюк А. М. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 296 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/6f8rq5cpd4pgst8bp0ir3qz50wzzdqoq

Туристичні послуги

 1. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник / В. В. Величко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/33353/

 2. Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні : навч. посібник / Л.І. Гонтаржевська. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. – Режим доступу :http://tourlib.net/books_ukr/gontarzhevska.htm

 3. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей : навч.-методичний посібник. — Івано-Франківськ: НАІР, 2014. — 364 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/4h5jye9nmjwd8634vt7r8sqj4q6iabn8

 

Організація туризму

 1. Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі: навч. посібник / С.І. Байлик, О.М.Кравець. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 197с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/u0yd8gzf5vixd2celrssvza17g3y7qxg

 2. Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/x86y0oosswuw96g3tojxopzf69ohnpj8

 3. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі : навч.-метод. посібник / О.Д. Король. –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 144 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/fe8zsfhl38puzwkhzid25v7qrm6osstg

 4. Коваль П.Ф. В’їзний туризм : навч. посібник / П.Ф. Коваль, Н.О. Алешугіна. – Ніжин, Вид.Лукяненко В.В., 2010. – 304 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/725563/

 5. Любіцева О.О. Методика розробки турів : навч. посібник / О.О. Любіцева. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с. – Режим доступу : http://infotour.in.ua/lubiceva_mrt.htm

 6. Любіцева О.О. Методика розробки турів / О.О. Любіцева. – Альтерпрес, 2003 г. – 104 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/170154/

 7. Писаревський І.М. Планування та організація туристських маршрутів : підручник / І.М. Писаревський, М.В. Тонкошкур. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 304 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/836718/

 

Організація туризму:Туроперейтинг

 1. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навч.посібник / В. К.Бабарицька, О. Ю.Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с. – Режим доступу : http://uch.pp.ua/uch_pp_ua_сайт_украинских_учебников_менеджмент_туризму_туроперейтинг_бабарицька_малиновська.html

 2. Брич. В. Я. Туроперейтинг: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. – 440 с. – Режим доступу : https://app.box.com/s/t2lf5f5fg952kqrvmhj76jhd6330vuaa

 3. Бирицкая Н.М., Сергеева Т.М. Туроперейтинг : учебно-методическое пособие / Н.М.Бирицкая, Т.М.Сергеева. – Мн.: БГЭУ, 2010. – Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/975427/

 4. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности : учебник / Е.Н. Ильина. — 2-е издание, перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 240 с. – Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/1961896/

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика