Вівторок, 21.03.2023, 17:55                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Журналістика

 1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике. - М.: Изд. «ВАГРИУС», 1999.
 2. Керстин Вейлер, Роберт Инго Маурер. Сетевые СМИ - другая журналистика?
 3. Ворошилов  В. Маркетинговые коммуникации в журналистике. - Санкт- Петербург: Издательство Михайлова В. А., 2000
 4. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 2003.
 5. Аграновский В.А. "Ради единого слова"
 6. Вороненкова Г.Ф. "Зарождение и становление немецкой журналистики" (главы из книги "Путь длиною в пять столетий")
 7. Муравьева Н. "Коммуникативные стратегии журналиста: что такое "непонятный" текст и как сделать его "понятным"
 8. Пособие для журналистов-чайников
 9. Рэндалл Д. "Универсальный журналист"
 10. Саппак Вл. "Телевидение и мы"
 11. Тертычный А.А. "Аналитические жанры" 
 12. Грей Джонатан. Журналістика даних: посібник
 13. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та інформація” / В.В. Різун.— К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2008.— 260 с.
 14. Адвокаційна журналістика: світовий та український досвід  : посібник / C. Бацюкова  (ред.).  – Луганськ : Поступ,  2013. – 71 с.
 15. Бідзілі Ю. М. Словник журналіста: терміни, мас–медіа, постаті  / Ю. М. Бідзілі. – Ужгород : Закарпаття, 2007. –  224 с.
 16. Вейлер К. Сетевые СМИ – другая журналистика  / К. Вейлер, Р. И. Маурер  ;  Зальцбургский ун–т, Ин–т изучения массовых коммуникаций.
 17. Гоян О. Я. Комерційне радіомовлення: журналістика і підприємництво в радіоефірі  : монографія / О. Я. Гоян. – К. : Інститут журналістики, 2005. –  319 с.
 18. Етика ділового спілкування : навч. посібник / за ред.  Т. Б. Гриценко . – К. : ЦУЛ, 2007. –  344 с.
 19. Журналістський фах: газетно–журнальне виробництво : навч. посібник. – 2–ге вид., переробл. і допов. / Т. О. Приступенко, Р. В. Радчик, М. К. Василенко [та ін.] ; за ред. В. В. Різуна. – К. : Київський університет,  2012.  – 352 с. – ISBN 978–966–439–495–3
 20. Журналіст і парламентські вибори 2014 : практ. посібник / Ін-т правової інформації . – К. : [б. в.], 2014.
 21. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – 2–ге  вид., переробл. і допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.
 22. Инджиев А. А. Универсальный справочник начинающего журналиста  /  А. А. Инджиев. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 496 с. – (Профессиональное мастерство).
 23. Іванов В. Ф. Журналістська етика  : підручник / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. – К. :  Вища школа, 2007. –  231 с.
 24. Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети  : навч. посібник / В. Ф. Іванов. – К. : Знання, 2000. – 222 с.
 25. Іванов В. Ф. Практична медіаосвіта: авторські уроки : збірка  / В. Ф.  Іванов, О. В. Волошенюк. –  К. : Академія української преси, 2013. – 447 с.
 26. Іванов В. Ф. Практикум із журналістської етики : навч.  посібник / В. Ф. Іванов, С. В. Штурхецький ; під ред. В. Ф. Іванова. – К. : Комісія з журналістської етики, 2011. – 312 с.
 27. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібник / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. –  304 с.
 28. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: практ. словник–довідник журналіста / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2002. – 576 с.
 29. Каппон Р. Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс. Професійний порадник  / Р. Дж. Каппон – К. : Києво–Могилянська академія, 2005.  – 158 с.
 30. Квіт С.М. Масові комунікації  : підручник / С. М. Квіт. – К. : Києво–Могилянська академія, 2008. – 206 с.
 31. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор :  учеб. пособие для студ. вузов / И. Н. Кемарская. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 191 с. –  (Телевизионный мастер–класс). 
 32. Кость С.А. Історія української журналістики : навч. посібник.  Кн. 1 / С. А. Кость. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 264 с.
 33. Крейґ Р. Інтернет–журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг ; пер. з англ. А. Іщенко. – К. : Києво–Могилянська академія, 2007. – 324 с.
 34. Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація : навч. посібник / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос  – К. : Слово, 2005. – 400 с.
 35. Лернатович В. Б. Аксіологія преси: політична домінанта : навч. посібник для вищ. навч. закл. III–ІV рівнів акредит / В. Б. Лернатович. – Львів : СПОЛОМ,  2010. – 296 с.
 36. Лильо Т. Я. Світоглядна журналістика : навч.  посібник / Т. Я. Лильо. – Львів : ПАІС, 2010. – 152 с.
 37. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики   : підручник / В. В. Лизанчук. –  К. : Знання, 2006. – 628 с.
 38. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник  / І. Л. Михайлин. – 3–тє вид., допов. і поліпш. –  К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с.
 39. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – 5–те вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. –  496 с.
 40. Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття  / І. Л. Михайлин. – К. : ЦУЛ, 2003. – 720 с.
 41. Москаленко А. З. Теорія журналістики : підручник / А. З. Москаленко. – К. : Експрес–об'ява, 1998. – 334 с.
 42. Москаленко А. З. Основи масово–інформаційної діяльності  : підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 1999. – 634 с.
 43. Назаренко Г. І. Інформаційні жанри журналістики : навч.  посібник : в 2 ч.  Ч. 1 / Г. І. Назаренко.  – К. : НАУ,  2010. – 32 с.
 44. Назаренко Г. І. Інформаційні жанри журналістики : навч.  посібник : в 2 ч.  Ч. 2 / Г. І. Назаренко. – К. : НАУ,  2010. – 64 с.
 45. Павлюк І. З. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917–1939, 1941–1944 рр.   / І. З. Павлюк, М. І. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 428 с.
 46. Потятиник Б. В. Інтернет–журналістика : навч. посіб. / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244 с.
 47. Правовые аспекты онлайн журналистики в Беларуси / А. Л. Бастунец,  П. Н. Быковский, М. В. Дорошевич [и др.]. – СПб. : Центр экстремальной  журналистики, 2011. – 152 с.
 48. Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посібник / Т. О. Приступенко. – К. : Знання, 2011. – 351 с.
 49. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учебник для студ. вузов / Е. П. Прохоров. –  8–е изд., испр. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 351 с.
 50. Різун В. В. Теорія масової комунікації  : підручник для студ.  галузі "журналістика та інформація" / В. В. Різун. – К. : Просвіта, 2008. – 260 с.
 51. Різун В. В. Літературне редагування : підручник для студ.  фак.  журн. ун–тів / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.
 52. Різун В. В. Основи журналістики у відповідях та заувагах / В. В. Різун. – К. : КНУ імені Т.  Шевченка, 2004. – 80 с.
 53. Сучасний медіа–менеджмент в друкованих ЗМІ . Шляхи роздержавлення української преси / В. Іванов, О. Хоменок, С. Первозванський [та ін.]  ;  за ред.  В. Ф.  Іванова, Н. Ланге. – К. :  АУП, 2008. – 300 с.
 54. Тимошик М. С. Історія видавничої справи : підручник  / М. С. Тимошик. – 2–ге вид., випр. –  К. : Наша культура і наука, 2007. – 496 с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора).
 55. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник / М. Тимошик.–  К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.
 56. Хітрова Т. В. Газетна журналістика  : навч.–метод. посібник / Т. В. Хітрова, О. В. Богуславський. – Запоріжжя : ЗІДМУ,  2003. – 105 с.
 57. Reporters Without Borders : посібник для журналістів в гарячих точках від "Репортерів без кордонів". – [Б. м.] : ЮНЕСКО, 2012 .
 
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика