Перейти до контенту

Дисертації, що надійшли у 2016 році

Шановні користувачі!
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є зберігачем дисертаційного фонду, до складу якого входять дисертації, захищені на базі СНУ ім. В.Даля та автореферати цих дисертацій.
Пропонуємо ознайомитись із списком дисертацій, що надійшли до фонду наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля у 2016 році:

ІІІ квартал

 1.  Ал-Хаддад,  А. Т. Дж.   Основи хімії та технології поверхнево-активних речовин, які є похідними олеїнової кислоти й малеїнового ангідриду  [Текст] : дис. …  канд. техн.  наук  :  05.17.04  /  А. Т. Дж.  Ал-Хаддад ; СНУ ім. В. Даля,  Ін-т  хім. технологій (м. Рубіжне).  –  Рубіжне,  2016.  – 130 с.
 2.  Мостович,  А. В.  Удосконалення методів і засобів експериментальної оцінки показників безпеки руху та плавності ходу залізничного рухомого складу  [Текст]  :  дис.  …  канд.  техн.  наук  :  05.22.07  /  А. В. Мостович  ;  М-во  інфраструктури  України,  Філ. публіч.  АТ  «Укр. залізниця»,  «НД та  конструктор.-технол.  ін-т  залізнич.  трансп.».  –  К., 2016.  –  154 с. 
 3. Ноженко, В. С.  Поліпшення триботехнічних  характеристик  двоточкового контакту  «колесо-рейка»  активацією поверхонь  [Текст] : дис. … канд. техн.  наук : 05.22.07  /  В. С. Ноженко  ;  СНУ ім. В. Даля.  – Сєвєродонецьк,  2016.   –   157 с. 
 4. Осипенко, В. А.  Соціально-психологічні чинники адаптивної поведінки студентів-медиків  [Текст]  :  дис.  …  канд.  психол.  наук : 19.00.05  /  В. А. Осипенко  ;  СНУ ім. В. Даля.  –  Сєвєродонецьк, 2016.  –  189 с. 
 5. Петров, С. О.  Розробка технології отримання похідних оксазол-5-онів на основі  α,β – ненасичених кетонів  [Текст]  :  дис.  … канд.  техн.  наук : 05.17.04  /  С. О. Петров  ;  Нац.  техн.  ун-т  «Харк. політехн. ін-т».  –  Х., 2016.  –  132 с.
 6. Вихрущ-Олексюк, О. А. Особистісні детермінанти інтеграції в полікультурне середовище [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. А. Вихрущ-Олексюк ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 188 с.

ІІ квартал

 1. Абдалхамид, Д.    Автоматизация процессов управления колонной синтеза в производстве метанола [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 /  Д. Абдалхамид ; ВНУ им. В. Даля. – Северодонецк, 2016. – 136 с.
 2. Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз  Діагностика експортної діяльності промислового підприємства  [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04  / Салім Аль-Оста А.-А. ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 189 с.
 3. Бут, Т. В. Діагностика розвитку металургійного комплексу регіону [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Т. В. Бут ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 228 с.
 4. Васильконова, Е. О.  Управління розвитком регіону на засадах формування його позитивного іміджу  [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Е. О. Васильконова ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2016. – 249 с.
 5. Завацький, В. Ю. Соціально-психологічні чинники подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / В. Ю. Завацький ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 198 с.
 6. Иджагбуджи, А. А.  Пряма конверсия пропан-бутанового газу в метанол  [Текст] : дис. … канд.  техн.  наук : 05.17.04  /  А. А. Иджагбуджи  ;  ВНУ им. В. Даля.  – Северодонецк, 2016.  –  135  с.
 7. Ключнікова, К. Г.  Впровадження форсайту в управління інноваційним розвитком регіону [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / К. Г. Ключнікова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 236 с.  
 8. Петрищенко, Н. А. Мотиваційні механізми в економічних відносинах суб’єктів  регіональної економіки  [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05  /  Н. А. Петрищенко ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – О., 2016. – 224 с.
 9. Прямухіна, Н. В.  Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального економічного простору в умовах трансформаційних зрушень [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / Н. В. Прямухіна ; Черкас.  держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2016. – 464 с.
 10. Сотнікова, Т. Г.  Оптимальне керування процесом подрібнення залізних руд в умовах невизначеності [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Т. Г. Сотнікова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 172 с.
 11. Турпак, С. М.  Розвиток теорії функціонування залізничного транспорту металургійних підприємств  [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.22.12  / С. М. Турпак ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 338 с.
 12. Фомін, О. В.  Розвиток наукових основ створення та ефективного використання вантажних вагонів [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.22.07 /  О. В. Фомін ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – К., 2016. – 351 с.
 13. Шестер, І. В. Формування персоналу інноваційного підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04  /  І. В. Шестер  ;  СНУ ім. В. Даля.  – Сєвєродонецьк, 2016.  –  202  с.

І квартал

 1.  Бабенко, М. К. Забезпечення інноваційної активності підприємства на основі менеджменту знань [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / М. К. Бабенко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 233 с.
 2.  Бойченко, Е. Б. Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / Е. Б. Бойченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових дослідж. – К., 2016. – 469 с.
 3.  Єрмаш, Н. М. Соціально-психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей особистості працівників місцевих органів виконавчої влади [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. М. Єрмаш ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 205 с.
 4.  Сотниченко, Л. Л. Забезпечення конкурентоспроможності регіону на засадах розвитку його інфраструктури [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / Л. Л. Сотниченко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 484 с.
 5.  Турбіна, О. І. Забезпечення розвитку електроенергетичного комплексу регіону [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / О. І. Турбіна ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 228 с.
 6.  Пепчук, С. М. Позиціонування регіону в системі конкурентних відносин [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / С. М. Пепчук ; Черкас. держ. технол. ун-т. – К., 2016. – 266 с.

назад

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux