Перейти до контенту

Публікації співробітників бібліотеки

2019

2018

 • Єпіфанова О. В. Підвищення публікаційної активності науковців університету : можливості бібліотеки / О. В. Єпіфанова, В. В. Савельєва // Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії: всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 листопада 2018 р. / Нац. ун-т кораблебуд. ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка. – Миколаїв, 2018. – С. 8-12. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2467
 • Єпіфанова О. В. Бібліотека в інформаційному просторі університету. З досвіду роботи бібліотеки тимчасово переміщеного ЗВО СНУ ім. В. Даля / О.В. Єпіфанова, В. В. Савельєва // Модель бібліотеки ХХІ століття [Електронний ресурс] : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 червн. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2018. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2138. – Назва з екрана.

2017

 • Єпіфанова О. В. Інтеграція процеса обслуговування користувачів у віртуальне середовище. З досвіду роботи бібліотеки тимчасово переміщеного ВНЗ СНУ ім. В. Даля / О. В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікативних технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 квіт. 2017 р. – Миколаїв : НУК, 2017. – C. 29 – 34. – Режим доступа : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1526
 • Єпіфанова О. В. Використання ресурсів наукової бібліотеки для популяризації наукових досягнень професорсько-викладацького складу та університету в цілому / О. В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: матерiали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів ; м. Сєвєродонецьк, 13-14 квітня 2017 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2017. – С. 37 – 40. – Режим доступа : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1525

2016

 • Єпіфанова О.В. Сайт бібліотеки – сучасний інформаційний ресурс університету / О.В. Єпіфанова, В.Р. Попова // Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспі-льства : матеріали наук. конф., 8 лют.-1 берез. 2016 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 24 – 27. – Режим доступа: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/556 

2015

 • Попова В.Р. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеці вищого навчального закладу / В.Р. Попова, О.В. Єпіфанова // Майбутній науковець – 2015 : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 4 груд. 2015 р. / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – C. 65-67. – Режим доступа : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/165
 • Єпіфанова, О. Робота бібліотеки університету в умовах надзвичайної ситуації [Текст] : [Електронний ресурс] / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ. 16-19 червня 2015 р.) – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 96-103. – Режим доступа : http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/conf2015-06-19/konf-2015-5.pdf#page=96
 • Olga Yepifanova. Organization and usage of information resources of Higher Educational Institution Libraries under modern conditions. From the experience of V. Dahl East–Ukrainian National University scientific library / Olga Yepifanova, Veronika Savelieva.– 2015. –  Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25

2014

 • Епифанова, О.В. Применение информационных технологий в работе научной библиотеки ВНУ им. В. Даля для эффективного информационного обеспечения образовательного и научного процессов в университете [Текст] : [Электронный ресурс] / О. В. Епифанова, В. В. Савельева // Динамика систем, механизмов и машин : материалы IX Международной научно-технической конференции (Омск. 24-28 ноября 2014 г.) : в 5 кн. – Омск. – 2014. – Книга V. – С. 34-37. – Режим доступа: http://dinamika.omgtu.ru/images/stories/content2/dinamika_tom5.pdf.

Адрес в РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=22538328

 • Єпіфанова, О. Використання Іnternet-ресурсів у підготовці майбутніх юристів та їх подальшій професійній діяльності [Текст] : [Електронний ресурс] / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства : матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, викладачів (Луганськ. 10-11 грудня 2014 р.). – Луганськ, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля . – 2014. – С. 4-10 . – Режим доступу: /Sbornik_11.12.2014.pdf
 • Єпіфанова О. Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів Луганської області в дзеркалі часу / О.Єпіфанова, В. Савельєва // Вісник Львівського ун-ту. Сер. книгозн. бібліот. та інф. технол. – Львів. – 2014. – Вип. 9. – С. 103 – 114. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/210

2013

 • Єпіфанова, О. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: від минулого до майбутнього [Текст] / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Бібліотечний форум України. – 2013. – №2. – С. 32-34.
 • Єпіфанова, О.В. Формування повнотекстових баз даних на основі АІБС “УФД/Бібліотека” [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі. – Луганськ. – 2013. – С. 19-26.
 • Єпіфанова, О.В. Методичне управління діяльністю бібліотек ВНЗ Луганської області [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності. – Донецьк. – 2013. – С. 43–52.
 • Савельєва, В. Использование  информационных  технологий  в  работе  научной  библиотеки Восточноукраинского  Национального Университета  имени  Владимира  Даля [Текст] / В. Савельєва // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності. – Донецьк. – 2013. – С.

2012

 • Єпіфанова, О.В. Створення баз даних у складі електронного каталогу наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : презентація [Електронний ресурс] [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Електронний каталог – як ресурс і послуга : постерна сесія у рамках Секції НМБК МОНМС України з обробки документів та ведення пошукового апарату. – [Харків]. – 2012. – 11 с. – Режим доступу: http://lib.nure.ua/storage/app/media/npm/2012/28_03/Epifanova.pdf.
 • Єпіфанова, О.В. Трансформація бібліотечного каталогу. Досвід створення, результати і пріоритети використання електронного каталогу наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : презентація [Електронний ресурс] [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Електронний каталог – як ресурс і послуга : постерна сесія у рамках Секції НМБК МОНМС України з обробки документів та ведення пошукового апарату. – [Харків]. – 2012. – 10 с. – Режим доступу: http://lib.nure.ua/storage/app/media/npm/2012/28_03/Epifanova1.pdf.
 • Єпіфанова, О.В. Електронний каталог як платформа для створення електронних ресурсів Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля [Електронний ресурс] [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки і освіти : міжнародна наук.-практ. конф. бібліотек внз ІІІ-IV рівнів акредитації. – Запоріжжя. – 2012. – 6 с. – Режим доступу: http://library.zntu.edu.ua/for_librarian/crim_2012/epifanova.pdf
 • Епифанова, О.В. Информационные ресурсы научной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля [Текст] / О.В. Епифанова, В.В. Савельева // Динамика систем, механизмов и машин: материалы VIII Международной научно-технической конференции (Омск. 13-15 ноября 2012 г.) : в 5 кн. – Омск. – 2012. – Книга IV. – С. 212-215.
 • Єпіфанова, О.В. Управління електронними ресурсами Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності. – Донецьк. – 2012. – С. 63-69.
 • Єпіфанова, О.В. Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля) [Текст] : [Електронний ресурс] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали ХVIII Міжнар. науково-практ. конф.”Університет і регіон: проблеми сучасної освіти” 24-25 жовтня 2012 р. – Луганськ. – 2012. – С. 18-20. – Режим доступу: https://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1544/1/279-290.pdf
 • Епифанова, О.В. Роль библиотеки как основного источника информационных ресурсов в образовательном процессе вуза (из опыта работы Научной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля) [Текст] / О.В. Епифанова, В.В. Савельева // Наука, техника и высшее образование: проблемы и тенденции развития. – Ростов-н/Д. – 2012. – Вып. 5. – С. 200-205.

2011

 • Єпіфанова, О. Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління (з досвіду роботи Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля) [Текст] : [Електронний ресурс] / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів. – 2011. – Вип. 6. – С. 279-290. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2011_Vupysk_VI/279-290.pdf.
 • Єпіфанова, О.В. Питання аутентифікації користувачів електронної бібліотеки СНУ ім. В. Даля [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельева // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі. – Луганськ. – 2011. – С. 369-380.
 • Єпіфанова, О.В. Електронна бібліотека як один з компонентів системи дистанційного навчання вищого навчального закладу [Текст] : [Електронний ресурс] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали XVII Міжнар. науково-практ. конф. “Університет і регіон”, 26-27 жовтня 2011 р. – Луганськ. – 2012. – С. 230-232. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1546

2010

 • Єпіфанова, О. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля [Текст] / О. Єпіфанова, В. Савельєва // Бібліотечний форум України. – 2010. – №3. – С. 9-11.
 • Єпіфанова, О.В. Наукова бібліотека [Текст] / О.В. Єпіфанова // Ми – далівці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – К. – 2010. – С. 226-230.
 • Епифанова, О.В.Предпосылки создания электронной библиотеки Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля [Текст] / О.В. Епифанова, В.В. Савельева // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів. – 2010. – С. 65-70.
 • Єпіфанова, О.В. Електронна бібліотека як складова процесу інформатизації вищого навчального закладу [Текст] : [Електронний ресурс] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали XVI наук.-практ. конференції “Університет і регіон: проблеми сучасної освіти, 27-28 жовтня 2010 р.”. – Луганськ. – 2010. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/48.
 • Дисертації, захищені викладачами і співробітниками Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 1981-2009 [Текст] : бібліограф. покажчик / [уклад.: Т.О. Веретяннікова, М.Х. Кобзар, С.В. Рябова, І.С. Шумакова ; відп. ред.: О.В. Єпіфанова] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Наукова б-ка. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. – 176 с. – 20 грн.
 • Єпіфанова, О.В. Розширення функціональних можливостей електронної бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля шляхом авторизації користувачів [Текст] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Деятельность библиотеки высшего учебного заведения в свете модернизации высшего образования (к 50-летию научной библиотеки СевНТУ) : материалы научно-практической конференции, Севастополь, 25-26 ноября 2010 г. – Севастополь. – 2010. – С. 139-147.

2009

 • Єпіфанова О.В. Кадровий потенціал наукової бібліотеки СНУ ім. В. Даля: динаміка, проблеми, перспективи. / О.В. Єпіфанова, К.І. Щербина // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнар. Наук.-практ. конференції, м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. – Севастополь : [СевНТУ], 2009. – С. 145-150.
 • Єпіфанова О.В. Методичне об’єднання бібліотек ВНЗ Луганської області на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів. / О.В. Єпіфанова, Р.І. Стамбула // Бібліотеки ВНЗ та основні напрямки їх роботи в системі підвищення якості освіти : матеріали наук.-практ. конф. (12-13 березня 2009 року, м. Луганськ) – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – С. 26-31.
 • Єпіфанова, О.В. Новітні бібліотечно-інформаційні технології на допомогу навчальному процесу в університеті [Текст] : [Електронний ресурс] / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: матеріали ХV Міжнар. науково-практ. конф. “Університет і регіон”, 26-27 листопада 2009 р. – Луганськ. – 2009. – С. 9-11. – Режим доступу : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/937.
 • Єпіфанова О. Роль ВЕБ-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Єпіфанова О. // Вісник Львів. ун-ту. Серія книгозн. бібліот. інф. технол.- 2009. Вип. 4. С. 235 – 239 (http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/Knyg/2009_4/index.html).
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux