Перейти до контенту

Дисертації, що надійшли у 2017 році

Шановні користувачі!

Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є зберігачем дисертаційного фонду, до складу якого входять дисертації, захищені на базі СНУ ім. В.Даля та автореферати цих дисертацій.
Також Наукова бібліотека університету є єдиним в Луганській області фондоутримувачем авторефератів дисертацій України.

Пропонуємо ознайомитись із списком дисертацій, що надійшли до фонду наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля у 2017 році:

IV квартал

 1. Андрєєва, К. А. Процеси кластероутворення в системі інноваційного розвитку регіону [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / К. А. Андрєєва ; Черкас. держ. технол. ун-т, СНУ ім. В. Даля. – Черкаси, 2017. – 233 с.
 2. Гейко, Є. В. Соціально-психологічні основи цілісності особистості [Текст] : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05 / Є. В. Гейко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 373 с.
 3. Гулак, Д. В. Розвиток електроенергетичного ринку України на засадах регіональної кластеризації [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Д. В. Гулак ; Черкас. держ. технол. ун-т, СНУ ім. В. Даля. – Черкаси, 2017. – 263 с.
 4. Каширіна, Є. В. Соціально-психологічні чинники професійних деформацій у фахівців соціономічного профілю [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Є. В. Каширіна ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 185 с.
 5. Красильнікова, А. О. Аналіз, синтез та оптимізація технологічного процесу безперервного нітрування бензену та толуену високотемпературним адіабатним способом [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.04 / А. О. Красильнікова ; Ін-т хім. технологій СНУ ім. В. Даля (Рубіжне), СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 129 с.
 6. Попович, І. С. Психологія соціальних очікувань особистості [Текст] : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05 / І. С. Попович ; Херсон. держ. ун-т, СНУ ім. В. Даля. – Херсон, 2017. – 487 с.
 7. Серьогіна, Н. В. Розвиток регіональної автодорожньої інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Н. В. Серьогіна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., СНУ ім. В. Даля. – О., 2017. – 231 с.
 8. Срібна, О. В. Соціально-психологічні особливості усвідомлення власної жіночності студентками-майбутніми психологами [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. В. Срібна ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 190 с.
 9. Чиньона, І. І. Особливості впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / І. І. Чиньона ; Херсон. держ. ун-т, Каф. заг. та соц. психології. – Сєвєродонецьк, 2017. – 196 с.
 10. Якушева, О. В. Економічний розвиток і підтримка малого та середнього бізнесу на регіональному рівні [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / О. В. Якушева ; Черкас. держ. технол. ун-т, СНУ ім. В. Даля. – Черкаси, 2017. – 256 с.

IІІ квартал

 1. Аль-Хамадані, М. Д. Ісмаель Синтез, моделювання та оптимізація технологічної схеми безперервного нітрування бензену в реакторах змішування [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.04 / М. Д. Ісмаель Аль-Хамадані ; Ін-т хім. технологій (м. Рубіжне) СНУ ім. В. Даля. – Рубіжне, 2017. – 144 с.

IІ квартал

 1. Алахмад, Алмоу Кутайба Оптимальне керування процесом крекінгу вакуумного газойлю аерозольним нанокаталізом [Текст] : дис.  … канд. техн. наук : 05.13.07 / К. Алахмад Алмоу ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 157 с.
 2. Кононенко, О. І. Соціально-психологічні основи розвитку перфекціонізму особистості [Текст] : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05 / О. І. Кононенко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 401 с.
 3. Клюс, Ю. І. Формування та розвиток корпоративної системи управління інноваціями [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ю. І. Клюс ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 487 с.
 4. Моркун, Н. В. Розподілене оптимальне керування взаємопов’язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.13.07 / Н. В. Моркун ; ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривій Ріг, 2017. – 282 с.
 5. Лабезна, Л. П. Соціально-психологічні детермінанти адаптивної копінг- поведінки студентської молоді в освітніх закладах різного типу [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Л. П. Лабезна ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 204 с.
 6. Майорчак, Н. М. Соціально-психологічні особливості прояву брехливості особистості [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. М. Майорчак ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 210 с. 
 7. Самкова, О. М. Трансформація соціального стереотипу професії у процесі навчання та практичної діяльності психолога [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. М. Самкова ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2017. – 190 с. 
 8. Топух, І. П. Використання інтелектуального капіталу в управлінні інноваційною діяльністю підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / І. П. Топух ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – 247 с.
 9. Чубова, І. І. Особистісна диференціація індивідуальних стилів управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / І. І. Чубова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 200 с. 

І квартал

 1. Кононенко, А. О. Структурно-функціональні моделі самопрезентації викладача соціогуманітарних дисциплін [Текст] : дис.  … д-ра психол. наук : 19.00.05 / А. О. Кононенко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 428 с.
 2. Фалалєєва, Т. В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду [Текст] : дис.  … канд. техн. наук : 05.17.04 / Т. В. Фалалєєва ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2017. – 143 с.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux