Перейти до контенту

Монографії за авторством науковців СНУ ім. В. Даля

У цьому розділі надаються відомості про монографії, що надійшли до бібліотеки протягом останніх років.

2023 р.


2022 р.

  • Стійкість рухомого складу від сходження з рейок монографія / Р. Ю. Дьомін, Ю. В. Дьомін, Г. Ю. Черняк, О. В. Сергієнко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 232 с., 85 рис., 19 табл. – ISBN 978-617-11-0221-7. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/naukovi/monograf/Domin_monograf.pdf

У монографії розглянуто нагальні питання забезпечення стійкості залізничних транспортних засобів від сходження з рейок на основі осучасненої нормативної бази щодо розрахунків і оцінки динамічних якостей рухомого складу. Представлено методи оперативного розслідування сходження рухомого складу з рейок та визначення причин сходження. Наведено результати комплексних досліджень технічних умов безпечної експлуатації рухомого складу з високими конструкційними швидкостями та відомості щодо авторських розроблень засобів безпеки руху. Висвітлено питання з удосконалення системи допуску рухомого складу до експлуатації та убезпечення руху рейкових транспортних засобів для інтермодальних перевезень.

  • Мовно-літературна освіта : дослідження, методи, практика : кол. монограф. [Електронне видання] / [Бондаренко Г. П., Галенко А. М., Карловас О. А., Кравченко О. Л., Пустовіт В. Ю., Токар Н. В.]; [відп. ред. Г. П. Бондаренко]. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022.

Сучасний стан розвитку суспільства вимагає кардинального оновлення змісту середньої освіти, адже професійні компетентності вчителів оновлюються на підґрунті змін, визначених концепцією Нової української школи. З огляду на це постала потреба у створенні колективної монографії:«Мовно-літературна освіта: дослідження, методи, практика». Різноманітність тем свідчить про актуальність наукових пошуків. Розділи з лінгводидактики акумулювали надбання щодо викладання української мови в закладах середньої освіти, де ключовим елементом є урок, тому на часі традиційні та інноваційні аспекти вивчення змісту уроків. Доцент Бондаренко Г.П. ґрунтовно проаналізувала питання удосконалення методичних розробок із запровадження інтерактивних та інноваційних технологій на уроках української мови. У розвитку національної системи освіти є компетентнісний підхід як передумова розвитку мовної стійкості майбутніх учителів української мови та літератури. Ця проблема є об’єктом вивчення Карловас О.А., на її думку, мовна стійкість є характерною рисою комунікативної поведінки мовної особистості, оскільки мова постає конструктом власної ідентичності, внутрішнім чинником позиції громадянина щодо своєї національної приналежності.

  • Krol O. Metal cutting in tasks for machine tool designers : monograph / Krol O. – Sofia : Prof. Marin Drinov Academic Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2022. – 136 p.: Table 6. Figure 28. Bibliogr. 105 names. English language. – ISBN 978-619-245- 218-6. – DOI : 10.7546/mctmtd.2022

URL : http://filelibsnu.at.ua/naukovi/monograf/METALCUTTINGINTASKSFORMACHINETOOLDESIGNERS_Bulgari.pdf

In the monograph, the theoretical and logical bases of solving problems related to the research of the cutting process of structural steels and alloys are considered. The approach to the study of cutting tool geometry based on a logical analysis chain a research of cutting wedge geometrical parameters from the cutting scheme construction through the coordinate planes to the angles of a cutting tool is carried out. Problem solution on determining kinematic angles of cutters when machining curvilinear contour on NC machine is considered. Analysis of various physical phenomena occurring at metal excess layer removal from the workpiece is performed. Study of physical phenomena is based on the concept of the term “Cutting” as a set of simultaneously performed processes of elasticplastic deformation of the cut layer, cutting tool wear and blunting as well as the formation of the machined surface of the part. The peculiarity of the cutting tool wear process taking into account the simultaneous effect of abrasive, adhesive, thermal and oxidative effects in the process of cutting is noted. The analytical apparatus and algorithms of optimum cutting modes search with the use of linear and geometrical programming methods and Lagrange multipliers method are given. A software-methodological complex geometrical programming for solving nonlinear problem with components in positive posinomials form is implemented. A software-methodological complex on based Lagrange multipliers method for determine a qualitative picture of cutting processes when the structure and modes change is implemented.2021 р.

  • Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі : монографія / авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 612 с., 172 рис., 180 табл., 558 бібліогр. назв. –Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/naukovi/monograf/ekologichno_chistyye_tekhnologii.pdf

У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксидів нітрогену і продуктів на їх основі, узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розробку і створення технологічних процесів отримання оксидів нітрогену, продуктів на їх основі, відновлення N2O в хімічних виробництвах, а також регенерації та утилізації відпрацьованих каталізаторів. Книга може бути корисна науковим співробітникам, працівникам підприємств і установ, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, що займаються проблемами технологій неорганічних речовин та екології.

  • Костирко Л. А. Механізм регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів : монографія / Л. А. Костирко, О. М. Розмислов, Е. В. Чернодубова.– 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 360 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/11ukit3Fog_v9R3qMwtPNYDmq7YQPiMgz/view?usp=share_link

У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади механізму регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів в Україні. Висвітлено теоретичні та концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено моніторинг сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми їх регулювання. Доведено значущість комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів як джерела актуальної інформації, необхідної для вибору інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Розкрито важелі регулювання фінансового забезпечення розвитку регіонів. Особливу увагу приділено прогнозуванню фінансового стимулювання громад в процесі регулювання міжбюджетних відносин. Розкрито інноваційно-інвестиційну політику відтворення фінансових ресурсів. Наведена методика оцінки ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин та розкрито заходи щодо його вдосконалення. Розкрито підходи до аналізу фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за напрямками: аналіз впливу результатів діяльності підприємств реального сектору економіки на соціально-економічний розвиток регіонів; рейтинговий аналіз забезпеченості бюджетними коштами соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено пріоритети механізму регулювання міжбюджетних відносин щодо фінансового забезпечення стійкого розвитку регіонів та розкрито підхід до оцінки ступеня узгодженості інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин, методику оцінки ефективності механізму бюджетної забезпеченості і заходи щодо фінансово-економічного розвитку регіону.

Для працівників фінансової системи й органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

  • Сучасні технології в науці та освіті : кол. монографія / [під ред. О. Б. Целіщева (голов. ред.), Г. О. Татарченко, Г. М. Хорошун ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 318 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-11-0211-8. –Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/naukovi/monograf/suchasni_tehnologi.pdf

У колективній монографії представлені матеріали IV Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила 22- 23 квітня 2021 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено результати актуальних досліджень за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики, Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки. Матеріали колективної монографії можуть бути використані викладачами і науковцями вищих навчальних закладів, науково-технічними працівниками, аспірантами та студентами.
 

  • Hlukhovtseva I. Ya. Lexical components of Tetiana Stus’s idiostyle (on material of the short stories for children) / Hlukhovtseva I. Ya. // Actual problems of philological sciences and methods of teaching : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2021. – P. 24 – 41. – DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-234-3-2

The monograph deals with the design, calculation and modelling of gear cutting tools. Calculation forms are proposed for the creation of tools structures working by the methods of form-generating and form-copying. Three-dimensional and parametric models of worm wheel hob and worm spline cutters, shaper-type cutters and interlocking disk milling cutters in the environment of integrated CAD KOMPAS-3D and APM WinMachine using specialized applications “CAD Mills” have been built. Calculation forms for determining the geometric, kinematic and design parameters of worm wheel hob for the manufacture of spur and helical gears based on the original contour profile of a standardized gear rack are given. An interactive design of a worm wheel hob in the KOMPAS system was carried out. The design stage of determining the characteristics of the flank-shaped tooth profile modification to reduce the noise level and increase the service life of the gear transmission has been effectively implemented. An interactive procedure for designing a worm spline cutter in the KOMPAS environment for finishing spline shafts is proposed. At the stage of replacing the theoretical profile of the cutter tooth edge with an arc of one circle or tangent arcs of two circles, an express procedure for calculating the magnitude of the error is used. Computer design and research of the shaper-type cutter using the application program “Shaper cutter” in the KOMPAS-3D environment was performed. It is shown that for non-standard shaper-type cutters it is possible to use a standard helical copier of a gear shaping machine if the angle of teeth inclination is 150 ±0.50 or 230 ±0.50 . A comprehensive study of interlocking disk milling cutters using the application program “Disk milling cutter” in the CAD KOMPAS contour was carried out. Parametric models of the disc cutter design are built using the syntax of the CAD APM WinMachine. The parametric models of a single- and double-relief tooth, as well as the involute profile of the tooth lateral surface, have been identified.
 

ISBN 978-617-11-0218-7

The monograph deals with issues of development and evaluation of technical solutions that increase the quality level of the locomotive’s running gear. The evaluation of the effectiveness of the constructive options of nodes and devices is carried out with the help of simulation and mathematical modeling methods.
 

ISBN 978-617-11-0219-4

The monograph considers the issues of assessing the traction and dynamic qualities of locomotives based on the methods of simulation modeling of the processes of frictional interaction between the wheel and the rail, the characteristics of the suspension elements and the movement of the rail vehicle.


2020 р.

  • Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : кол. монографія / [Г. П. Бондаренко, А. М. Галенко, І. Я. Глуховцева, О. А. Карловас, І. М. Кошман, О. Л. Кравченко, О. С. Куцевська, Є. О. Соломін] ; [відп. ред. І. М. Кошман]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 184 с. – ISBN 978-617-11-0155-5. –Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/naukovi/monograf/aktualni_tendenciji.pdf

Розглядаються лексико-стилістичні аспекти сучасних текстів різних дискурсів – наукового, публіцистичного, художнього. Колективна монографія призначена для філологів, лінгвістів, студентів вишів і широкого кола читачів, які цікавляться питаннями функціонування мови.
 

  • Завацький Ю. А. Психологічні засади соціальної мобільності особистості в умовах суспільних трансформацій : монографія / Завацький Ю. А. ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2020. – 320 с.

У монографії визначено концептуальні психологічні основи дослідження соціальної мобільності особистості в період криз. Обгрунтовані теоретикометодологічні засади та методична база дослідження соціальної мобільності особистості в період криз, спрямовані на вивчення психологічних компонентів та предикатів соціальної мобільності у взаємодії з провідними психологічними характеристиками особистості та виокремлено основні психологічні детермінанти соціальної мобільності особистості в період криз. Для фахівців з соціальної психології, організаційної, педагогічної психології, здобувачів вищої освіти.

The problems of assurance of cutting tools reliability are considered, features and recommendations for rational operation of cutting tools are described. Particular attention is paid to consideration of basic failures of cutting tool blades, and analysis of influence of tool geometry and cutting conditions on cutting tools operational properties.

The monograph considers the problems of assessing the dynamic quality of projected metal-cutting machines, their shaping spindle units. The software has been developed for assessing the frequency characteristics of metal-cutting machines elastic systems in the mathematical environment MATLAB.

The monograph discusses the problems of finding optimal cutting modes for the operation of turning, drilling and milling on machines of various types. Formulations of optimization problems in single and multi-criteria versions are given. Methods, algorithms and programs for solving problems of choosing optimal cutting conditions are proposed. For leading designers and technologists, specialists in the field of computer-aided design of technological systems, scientists, lecturers, graduate students and students.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux